© Séverin Malaud

BOOKSHOP EN LEESZAAL BIJ KANAL

Interieurinrichting van een Bookshop en een Leeszaal

De voormalige Citroën-garage aan het IJzerplein wordt het nieuwe cultureel centrum KANAL. De transformatie van de site, uitgewerkt door de architecten Atelier Kanal, vertrekt vanuit het  idee van “een podium voor Brussel” door ruimte te maken voor creatie en productie. Een omgeving open naar de stad en de wijken, een plek van onthaal, ontmoeting, emancipatie, onderwijs en kennis voor zoveel mogelijk mensen. Zo zal KANAL onderdak bieden aan een museum voor moderne en hedendaagse kunst, het architectuurcentrum CIVA, en talrijke publieke ruimten met verschillende functies (podia, educatieve en productiewerkplaatsen en horeca).

De bookshop en de leeszaal zullen een belangrijke schakel vormen tussen het consultatiecentrum, het CIVA-archief en de bibliotheek, en de publieke binnenruimten van KANAL.

Meer dan een museumwinkel wil de bookshop een Brusselse referentieboekhandel worden voor architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en het brede spectrum van hedendaagse artistieke en curatorische praktijken. Dankzij een divers aanbod en een programma van kleine evenementen moet de bookshop de talrijke activiteiten en multidisciplinariteit van KANAL weerspiegelen.

De leeszaal is op haar beurt een levendige en grootschalige vitrine voor de rijkelijk gevulde collecties van het CIVA. In deze ruimte moeten twee tegengestelde dimensies gecombineerd worden: die van een openbare ruimte en die van een gecureerde ruimte. De leeszaal wordt een plek voor werk, ontmoetingen en ontdekkingen, maar ook een ruimte voor reflectie en tentoonstelling van een selectie bibliotheekwerken en archiefobjecten die via opeenvolgende curaties uitgestald worden. De leeszaal moet dus aanpasbaar zijn, zodat ze regelmatig herdacht en toegeëigend kan worden.

Een bijzondere doelstelling van KANAL is om een echte inclusieve organisatie te worden, en een spiegel van Brussel, met een personeelsbestand en publiek dat even divers is als de betrokken gemeenschappen. Daarom worden kandidaturen die deze waarden onderschrijven aangemoedigd.

 

COMPETENTIES

 • Architectuur en/of binnenhuisarchitectuur en/of scenografie

Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan akoestische performantie en kwalitatieve verlichting. Alle andere nuttige of als relevant geachte competenties voor deze opdracht zijn welkom, zowel in het gebied van meubel- of textielontwerp als dat van de menswetenschappen (geschiedenis, filosofie, sociologie, …).

GUNNINGSCRITERIA
1.    Kwaliteit van het project ten aanzien van de verwachtingen van de opdrachtgever (70%)

 • De visie van de ontwerper in het licht van de ambities en verwachtingen voor deze opdracht zoals gedefinieerd in het bestek.
 • De motivatie van de inschrijver en de ontwerpkeuzes.

2.    Organisatorische kwaliteit (30%)
Het realisme en de haalbaarheid worden beoordeeld op basis van:

 • De relevantie van de competenties en vaardigheden (kennis, diploma’s, ervaring, enz.) van het voorgestelde team.
 • De geloofwaardigheid van de uitvoering, rekening houdende met de aard van het gebouw, de voorgestelde materialen, de technieken, de timin en de financiële haalbaarheid.

INDICATIEVE PLANNING

 • Uitnodiging voor een offerte: 20.10.2022
 • Plaatsbezoek en infosessie: in de week van 05.11.2022
 • Indiening van de offertes: 20.12.2022
 • Presentatie van de offertes aan de jury: 11.01.2023
 • Gunning en start van de opdracht: 19.01.2023
 • Duur van de studies: 6 maanden

BUDGET

 • € 500.000 excl. BTW – honoraria niet inbegrepen

ERELOON

 • 15% excl. BTW van het bedrag van de werken, berekend op basis van de raming die de opdrachtnemer bij het dossier voor het definitief voorontwerp heeft gemaakt.

VERGOEDING

 • Voor deze opdracht  zal een vergoeding van € 3.000 worden toegekend aan elk team dat werd uitgenodigd om deel te nemen en een regelmatige offerte heeft ingediend, maar niet is gekozen als laureaat.

Als u interesse heeft voor deze opdracht, stuur dan ten laatste op 07.10.2022, om 12u (middag) een e-mail naar bouwmeester maître architecte via appel-oproep@bma.brussels. Daarin geeft u blijk van uw interesse, motivering en ervaring, en vermeldt u uw contactgegevens en/of die van het beoogde team. De  ingediende dossiers omvatten maximaal 4 bladzijden A4 (inclusief beeldmateriaal), en zijn opgesteld in het Frans of in het Nederlands:

 • Motivatienota: omvat 2 ontwerpreferenties (door het team) en andere nuttig geachte middelen (bijvoorbeeld: moodboard, diagrammen …).
 • Presentatie en samenstelling van het team.
 • Een eerdere opdracht (mogelijks één van de bovengenoemde ontwerpreferenties): waaruit blijkt dat de inschrijver ervaring heeft in werfopvolging (binnen het team) die relevant is in het kader van deze opdracht. De locatie, het programma, de opdrachtgever, de oppervlakte en het budget dienen vermeld te worden.

Een schets of intentieverklaring is voor deze eerste selectiefase niet vereist.