ADVIES

Hoe vroeger in het ontwerpproces de dialoog over de kwaliteit van een project wordt opgestart, hoe meer vruchten ze zal afwerpen. Want het advies van de BMA inwinnen op de vooravond van een vergunningsaanvraag maakt immers geen serene discussie over het project mogelijk. Het is de bedoeling van het nieuwe Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) om projectdragers aan te sporen tot om op tijd in gesprek te gaan over de architecturale kwaliteit. Dit spoort volledig met de rol van de BMA die nu officieel verankerd is in de wetgeving. Voortaan moet in het kader van een vergunningsaanvraag voor projecten van een zekere omvang een advies van de BMA gevraagd worden.

Vanaf 1 september 2019 bepaalt het nieuwe besluit van het BWRO in artikel 11/1 dat alle vergunningsaanvragen voor projecten die slaan op een totale vloeroppervlakte van meer dan 5000 m² een advies van de BMA aan de vergunningsaanvraag moeten toevoegen.

Naast dit advies in het kader van de vergunningsaanvraag, hebben projectdragers steeds de mogelijkheid om op eigen initiatief met de BMA een gesprek over kwaliteit te voeren, eventueel aan de hand van de organisatie van een Projectvergadering of een Kwaliteitskamer. Hierbij is het de bedoeling om de kwaliteit van de projecten te stimuleren, de doorgaans versnipperde communicatie transparant en doeltreffend te bundelen, een professionele dialoog te organiseren tussen de architecten/bouwheren en de overheid, en het advies van de verschillende instanties die het nauwst betrokken zijn bij de kwaliteitsevaluatie te coördineren. Zo winnen we tijd dankzij anticipatief overleg en een gecoördineerde werking.

Hoe vraagt u een advies van de BMA aan in het kader van een vergunningsaanvraag?

In het kader van projecten die slaan op een totale vloeroppervlakte van meer dan 5000 m² moet de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning een door de BMA afgeleverd advies bevatten.

Hiertoe moet de aanvrager via elektronische weg een aanvraag sturen met de inlichtingen die noodzakelijk zijn om passend inzicht te krijgen in het project. We vragen om bij de aanvraag om advies de volgende stukken te voegen:

  • het formulier voor de aanvraag van een vergunning;
  • een verklarende nota betreffende het project;
  • alle plannen;
  • betekenisvolle foto’s.

Al deze documenten moeten worden gestuurd naar flontie@perspective.brussels.

Hoe vraagt u een Projectvergadering of Kwaliteitskamer aan?

De Projectvergadering wordt door Urban georganiseerd en vindt meermaals per maand plaats. De Kwaliteitskamer wordt wanneer nodig door BMA georganiseerd. De vaste genodigden zijn de BMA, de Directie Stedenbouw, Brussel Leefmilieu en de schepenen en het bestuur van de betrokken gemeente. Zo worden de projecten op een gecoördineerde en transparante manier voorbesproken, met bijzondere aandacht voor de kwaliteit.

Als u een Kwaliteitskamer wenst aan te vragen voor uw project, richt u hiervoor een aanvraag aan lpirson@perspective.brussels.