WEDSTRIJDEN

De organisatie van wedstrijden voor de selectie van nieuwe architecturale en stedenbouwkundige projecten is een belangrijk instrument voor de bouwmeester om de kwaliteit te verhogen. Opdrachtgevers uit de publieke en private sector krijgen op deze manier aangepaste begeleiding en instrumenten tot hun beschikking.


U bent een publieke opdrachtgever:

Volgens de wet op de openbare aanbestedingen zijn publieke opdrachtgevers verplicht om meerdere kandidaten in mededinging te brengen.

Om publieke opdrachtgevers zo goed mogelijk te begeleiden heeft de BMA instrumenten en procedures ontwikkeld waarmee ze deze mededinging op een zo transparant, efficiënt en kwaliteitsvol mogelijke manier kunnen organiseren.

Naar aanleiding van de nieuwe wet overheidsopdrachten, stelt BMA nieuwe typebestekken ter beschikking voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (voorheen de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking) en de mededingingsprocedure met onderhandeling (voorheen de onderhandelingsprocedure met bekendmaking). Daarnaast stellen we ook een methodologie voor beide ter beschikking die de begeleiding van BMA doorheen de procedure beschrijft.

 

  U bent een private opdrachtgever:

  De BMA streeft ernaar om de kwaliteit van nieuwe projecten op het vlak van stadsontwikkeling in Brussel te verbeteren en daarom kunnen private opdrachtgevers ook gebruikmaken van de wedstrijdprocedures.

  Voordelen:

  • De kwaliteit van het project wordt gestimuleerd door de mededinging tussen de kandidaten;
  • De publieke overheden die betrokken zijn bij het project volgen de ontwikkeling vanaf de eerste schetsen. Dit vereenvoudigt de samenwerking nadien, omdat het contact is gelegd vanaf de eerste fase;
  • De opdrachtgever kan gebruik maken van de expertise van het team van de bouwmeester, dat hem tijdens de procedure begeleidt;
  • Het toekomstige project is geïntegreerd in een coherente visie voor Brussel.

  Consulteer de verschillende procedures voor private opdrachtgevers:

  RESEARCH BY DESIGN

  Sommige projecten vragen om een voorafgaand of meer fundamenteel onderzoek. Ontwerpend onderzoek (Research by design) zorgt ervoor dat de juiste vragen tijdig worden gesteld en dat de contouren van een context, wedstrijdopdracht of stakeholder voldoende duidelijk zijn.

  Research by design tast de toekomstige mogelijkheden van een site, programma of thema af. De creatieve blik van de architecten in het team van de bouwmeester is een meerwaarde naast de klassieke analyses voor het ontwikkelen van kennis en begrip van het gebied.

   

  “We werken aan een betere ruimtelijke, stedelijke en architecturale kwaliteit van projecten. We denken dat die het snelst te bereiken is door een gemeenschappelijke visie te creëren tussen de overheid en de ontwerpers. Maar voordat je een visie kunt delen, moet je die eerst ontwikkelen. Het team van research by design werkt aan een gedeeld ontwerp door scenario’s te evalueren, te testen en tegen elkaar af te zetten tijdens transversale werkgroepen. Op deze manier hoopt het team projecten te laten evolueren en kan de overheid een gedeelde mening vormen op basis van de varianten van een concreet project. Tijdens de werkgroepen vertrekken we niet van een blanco blad. Integendeel, we baseren ons altijd op de locatie en de volumes die als vertrekpunt worden gegeven.  Het is niet de bedoeling om alles opnieuw uit te vinden en om tegenover elkaar te staan, maar om samen te werken aan de uitwerking van een goed project voor de verschillende actoren. Een ander doel van reserach by design is de zoom out, de blik op een groter schaal dan het perceel van het project. We moeten ontwerpers vaak wijzen op hun omgeving en altijd het project in zijn context plaatsen. Naast de 75 projecten die zijn begeleid sinds januari 2016 ontwikkelt het team eveneens een prospectieve benadering van het kanaalgebied.”

  Fragment uit het artikel ‘Op weg naar productieve stad’,  A+architectuur in België, oktober-november 2016, door Géraldine Lacasse en Julie Collet

   

  BIJDRAGE VAN DE TEAM RESEARCH BY DESIGN:

  KWALITEITSADVIES

  Hoe vroeger in het ontwerpproces de dialoog over de kwaliteit van een project wordt opgestart, hoe meer vruchten ze zal afwerpen. Want het advies van de BMA inwinnen op de vooravond van een vergunningsaanvraag maakt immers geen serene discussie over het project mogelijk. Het is de bedoeling van het nieuwe Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) om projectdragers aan te sporen tot om op tijd in gesprek te gaan over de architecturale kwaliteit. Dit spoort volledig met de rol van de BMA die nu officieel verankerd is in de wetgeving. Voortaan moet in het kader van een vergunningsaanvraag voor projecten van een zekere omvang een advies van de BMA gevraagd worden.

  Vanaf 1 september 2019 bepaalt het nieuwe besluit van het BWRO in artikel 11/1 dat alle vergunningsaanvragen voor projecten die slaan op een totale vloeroppervlakte van meer dan 5000 m² een advies van de BMA aan de vergunningsaanvraag moeten toevoegen.

  Naast dit advies in het kader van de vergunningsaanvraag, hebben projectdragers steeds de mogelijkheid om op eigen initiatief met de BMA een gesprek over kwaliteit te voeren, eventueel aan de hand van de organisatie van een Projectvergadering of een Kwaliteitskamer. Hierbij is het de bedoeling om de kwaliteit van de projecten te stimuleren, de doorgaans versnipperde communicatie transparant en doeltreffend te bundelen, een professionele dialoog te organiseren tussen de architecten/bouwheren en de overheid, en het advies van de verschillende instanties die het nauwst betrokken zijn bij de kwaliteitsevaluatie te coördineren. Zo winnen we tijd dankzij anticipatief overleg en een gecoördineerde werking.

   

  Hoe vraagt u een advies van de BMA aan in het kader van een vergunningsaanvraag?

  In het kader van projecten die slaan op een totale vloeroppervlakte van meer dan 5000 m² moet de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning een door de BMA afgeleverd advies bevatten.
  Hiertoe moet de aanvrager via elektronische weg een aanvraag sturen met de inlichtingen die noodzakelijk zijn om passend inzicht te krijgen in het project. We vragen om bij de aanvraag om advies de volgende stukken te voegen:

  • het formulier voor de aanvraag van een vergunning;
  • een verklarende nota betreffende het project;
  • alle plannen;
  • betekenisvolle foto’s.

  Al deze documenten moeten worden gestuurd naar flontie@perspective.brussels.

   

  Hoe vraagt u een Projectvergadering of Kwaliteitskamer aan?

  De Projectvergadering wordt door Urban georganiseerd en vindt meermaals per maand plaats. De Kwaliteitskamer wordt wanneer nodig door BMA georganiseerd. De vaste genodigden zijn de BMA, de Directie Stedenbouw, Brussel Leefmilieu en de schepenen en het bestuur van de betrokken gemeente. Zo worden de projecten op een gecoördineerde en transparante manier voorbesproken, met bijzondere aandacht voor de kwaliteit.

  Als u een Projectvergadering of een Kwaliteitskamer wenst aan te vragen voor uw project, richt u hiervoor een aanvraag aan lpirson@perspective.brussels.