(c)CityTools

SCHOOLCONTRACTEN – REEKS 3

School - voorzieningen

Ook dit jaar heeft het Gewest een oproep gedaan tot het indienen van aanvragen voor nieuwe Schoolcontracten. Deze contracten moeten de schoolomgeving en de openheid van de scholen naar de buurt verbeteren, zodat de schoolinfrastructuur een echte speler wordt in het leven van de buurt.

De opdracht omvat 3 delen voor elk schoolcontract met een minimum van 3 en een maximum van 4 te bestuderen contracten:

  • Deel 1: opstellen van diagnose en bepalen van prioriteiten
  • Deel 2: opstellen van een actie- en investeringsprogramma
  • Deel 3: opstellen van een syntheserapport

De Dienst Scholen is daarom op zoek naar een multidisciplinair team voor het opstellen van de programma’s voor de contracten die de regering zal selecteren.

COMPETENTIES
De vereiste minimale competenties zijn:

  • Architectuur – stedenbouw
  • Sociologie
  • Participatie met bijzondere aandacht voor jonge mensen en de scholen

GUNNINGSCRITERIA

  • Kwaliteit, duidelijkheid en relevantie van de visie (40%)
  • Kwaliteit, duidelijkheid en relevantie van de werkmethode (50%)
  • Vermogen tot synthese en grafische communicatie van de kwesties van een schoolcontract (10%)

INDICATIEVE PLANNING
Begin oktober: 3 tot 4 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen
Eind november: presentatie van de offertes aan het adviescomité
Eind 2021: gunning van de opdracht

ERELOON
Vastgesteld op €100.000 excl. BTW voor de 3 of 4 geselecteerde contracten.

VERGOEDING
€1.500 voor elk van de 2 of 3 teams die niet voor inschrijving zijn geselecteerd, maar een geldige offerte hebben ingediend en de helft van de punten hebben behaald op basis van de gunningscriteria.

Als u interesse heeft voor deze opdracht, stuur dan ten laatste 30/09/2021 om 12u een e-mail naar het team bouwmeester maître architecte via appel-oproep@bma.brussels. Daarin geeft u blijk van uw interesse, motivering en ervaring, en vermeldt u uw contactgegevens en/of die van het beoogde team (maximum1 A4-blad als bijlage).