De Europese wijk mag dan wel een troef voor Brussel zijn als een internationale omgeving rond de Europese instellingen, op het vlak van interessante stedelijkheid scoort ze stukken minder. De monofunctionaliteit van kantoren is er torenhoog, maar post-Covid zorgt de komende jaren ongetwijfeld voor een doorbraak.

Omdat de Europese Commissie haar kantooroppervlakte wil reduceren en herontwikkelen met het oog op een meer duurzame inplanting, komt er een enorme vastgoedoperatie aan. Maar liefst 21 gebouwen worden in één keer overgemaakt aan de Belgische Staat geruggensteund door Cityforward met Whitewood als beheerder. Deze gebouwen zullen met het oog op renovatie, herontwikkeling en herprogrammatie opnieuw op de markt gebracht worden. Het gaat om meer dan 300.000 m², dus met een substantiële impact! De gehele operatie verloopt in samenwerking met het Brusselse Gewest en de betrokken gemeenten en de bedoeling is om circa 30 % van de herontwikkeling in te zetten voor andere bestemmingen dan kantoren, zoals wonen en voorzieningen. Cityforward is een game changer in de Europese wijk om -eindelijk- een flinke stap vooruit te doen qua functionele menging en er dus een échte stadswijk van te maken.

Cityforward zoekt een ontwerpteam met sterke capaciteiten inzake stedenbouwkundige inpassing, haalbaarheidsstudies en stakeholdersoverleg om voor de 21 gebouwen die in circa 12 groepen zullen opgedeeld worden, een kader uit te werken dat de vastgoedontwikkeling nadien richting moet geven. Dit zowel in termen van inplanting en stedelijke integratie, densiteit en bouwhoogte, als programma en functiemenging. De studie begint met een globale visie op de verdeling over de Europese wijk en eindigt met strategische richtlijnen in de trant van Projectlines voor elke groep gebouwen. Er bestaat reeds ondersteuning voor gebouwtechnische analyse en juridisch-financiële expertise. Wie maakt mee het verschil om de Europese wijk te heroveren voor bewoners, een betere openbare ruimte en duurzamere ambities?

De procedure omvat een beknopte kandidaatstelling en op basis van deze ingezonden dossiers volgt er een gesprek met 4 geselecteerde kandidaten. Er worden hiervoor geen extra documenten op het vlak van ontwerp of visie-ontwikkeling verwacht.