© Séverin Malaud

DWC 13

DUURZAME WIJKCONTRACTEN

Het Brussels Gewest heeft 3 perimeters geselecteerd voor een Duurzaam Wijkcontract. Het gaat onder meer om de wijk van de Villa’s in Ganshoren en de wijk Conscience, centraal gelegen in Evere. Voor het eerst zijn de perimeters uitgebreid tot gebieden die onlangs in de ZSH 2020 zijn opgenomen, om de impact van de stadsvernieuwing te verruimen.

1.    De Villa’s van Ganshoren
De wijk van de Villa’s, gelegen in de nabijheid van het moeras van Ganshoren en de gewestgrens, schommelt tussen stad en platteland. Blokken van kleine huizen uit de jaren veertig en vijftig staan naast grote torens uit de jaren zestig en zeventig, die grote sociale wooncomplexen vormen.
Als kleine perifere wijk staat de Villa’s voor een gastvrije, groene leefomgeving, met nieuwe voorzieningen die aan de behoeften van de wijk zijn aangepast, een versterking van het buurtleven en van de banden tussen de bewoners, alsook een typologische diversificatie van de woningen.
Het toekomstige participatiehuis dat momenteel op de site wordt ontwikkeld, is ook bedoeld om de banden en de sociale samenhang te herstellen, en het DWC vormt een aanvullende opportuniteit voor de wijk van de Villa’s.

2.    Conscience in Evere
Conscience, een centrale wijk van de gemeente Evere, wordt gekenmerkt door een bijzonder dicht woonweefsel dat de bouwblokken bijna volledig in beslag neemt. Deze wijk wordt doorkruist door een winkelstraat met een weinig gevarieerd aanbod en heeft geen groenzones en weinig openbare ruimte. De collectieve infrastructuur van de wijk is beperkt tot de 3 scholen die over het grondgebied verspreid zijn, wat het potentieel voor dynamiek bij de bevolking ondermijnt. Er moet worden gekeken naar ontwikkelingen die het leven in de wijk bevorderen en beantwoorden aan de behoeften van de bewoners. De algemene leefomgeving moet worden verbeterd en er moet een
dynamiek voor de bewoners worden gecreëerd door te werken aan collectieve infrastructuur, openbare ruimtes en de wegen.

De gemeenten Ganshoren en Evere zijn op zoek naar teams die het basisprogramma en het milieueffectrapport opstellen binnen de termijnen en volgens de modaliteiten die in de ordonnantie van 6 oktober 2016 zijn vastgesteld.

Elk team kan zich kandidaat stellen voor één of twee DWC’s.

COMPETENTIES

  • Architect – Stedenbouwkundige
  • Ervaring met programmering
  • Ervaring met participatie
  • Vaardigheden om het milieueffectrapport tot een goed einde te brengen

GUNNINGSCRITERIA

  • Kwaliteit van de nota met de visie op de wijk 35%
  • Kwaliteit van de methodologische nota 50%
  • Vermogen om de operaties en acties van het programma samen te vatten 15%

ERELOON

  • De erelonen zijn vastgesteld op €135.000 excl. BTW (programma en MER)

VERGOEDING

  • Voor elk van deze 2 opdrachten zal een vergoeding van €1500 worden toegekend aan elk team dat is uitgenodigd om deel te nemen en dat een regelmatige offerte heeft ingediend, maar niet is gekozen als laureaat.

Als u geïnteresseerd bent in een van deze 2 opdrachten, nodigen we u uit om vóór 31.08.2022 om 12 uur een e-mail te sturen naar het team van de bouwmeester via appel-oproep@bma.brussels. Daarin geeft u blijk van uw interesse, motivatie en ervaring en vermeldt u uw contactgegevens en/of die van het beoogde team (op maximaal 1 bijgevoegde A4-pagina).
U wordt verzocht voor elk DWC waarin u geïnteresseerd bent een afzonderlijke, specifieke A4-pagina op te stellen.