© Séverin Malaud

Lepoutre – Brugmann

PETIT PARIS IN BRUSSEL

De groenzones in het midden van de Louis Lepoutrelaan en het Brugmannplein in Elsene zullen worden heringericht. Het moet gezegd dat de openbare ruimte in het Brusselse “Petit Paris” toe is aan een opknapbeurt: versnipperd in een ouderwetse asfaltzee, de laatste herinrichting dateert van de jaren 1980, sommige bomen zijn aan het afsterven en het stadsmeubilair beantwoordt niet meer aan de behoeften van de buurtbewoners.

De gemeente Elsene is daarom op zoek naar een gemotiveerd team om deze plaatselijke groenzones te herbekijken vanuit een duurzaam perspectief. De uitdaging bestaat erin de bestaande kwaliteiten en functies ten volle te benutten en tegelijkertijd in te spelen op de klimaatverandering: de bomen behouden maar de overige beplanting wijzigen, nieuwe functies creëren zonder de bestaande verloren te laten gaan, het regenwater beter beheren, enzovoort.

De opdracht richt zich dus op deze uitdagingen. Eerst moet er een diagnose gebeuren van de bestaande situatie om de kwesties voor de herinrichting nauwkeuriger te bepalen. Daarna volgt een participatief proces met de buurtbewoners en de lokale handelaars, waarin het ontwerpteam een actieve rol speelt en dus in de offerte moet uitgewerkt worden. Tot slot volgt het herinrichtingsproject, van schets tot bouwvergunning, dat volledig rekening houdt met de wensen die tijdens het participatief proces naar voren zijn gekomen. Het project verloopt in nauwe samenwerking met de gemeentelijke diensten, die de werkzaamheden zelf zullen uitvoeren.

 

COMPETENTIES
De minimaal vereiste vaardigheden voor deze opdracht zijn:
 • Stedenbouw
 • Landschap
 • Participatie
GUNNINGSCRITERIA
 • Kwaliteit van het voorgestelde inspraakproces (35%)
 • Kwaliteit van de methode voor het vertalen van het inspraakproces in een ontwerp (35%)
 • Prijs (30%)
INDICATIEVE PLANNING
 • Uitnodiging voor de offerte : 07.11.2023
 • Plaatsbezoek en infosessie : 09.11.2023
 • Indiening van de offertes : 01.12.2023
 • Gunning en start van de opdracht : 19.12.2023
BUDGET
 • De werken zullen worden uitgevoerd door de gemeente. De geschatte kostprijs bedraagt € 700.000, maar de exacte omvang is afhankelijk van de uitkomst van het participatieproces.
ERELOON
 • Het ereloon wordt door de gemeente geschat op € 55.000.
VERGOEDING
 • Een vergoeding van € 1.200 wordt toegekend aan elk team dat een regelmatige offerte heeft ingediend, maar niet is gekozen als laureaat. De offerte beperkt zich tot een nota van 8 pagina’s A4.

 

Als u interesse heeft voor deze opdracht, stuur dan ten laatste 26.10.2023 om 13u een e-mail naar bouwmeester maître architecte via appel-oproep@bma.brussels Daarin geeft u blijk van uw interesse, motivering en ervaring en vermeldt u uw contactgegevens en/of die van het beoogde team (maximum 1 A4-blad als bijlage).