(c)Séverin Malaud

maurice van meenenplein

Publieke ruimte

In 2020-2021 werd een opportuniteitenstudie over het Van Meenenplein uitgevoerd. Die studie bracht het potentieel van het plein op het vlak van mobiliteit, landschap, stedenbouw en gebruiksmogelijkheden aan het licht.

Dankzij de burgerparticipatie die bij deze gelegenheid op touw werd gezet, konden ook de noden van de inwoners en gebruikers van het plein worden vastgesteld. De inrichting van dit openbare plein, dat momenteel als een parking gebruikt wordt, moet grondig herbekeken worden, onder andere door het schrappen van de parkeerplaatsen, zodat nieuwe functies en nieuwe bestemmingen er een plaats krijgen.

De gemeente Sint-Gillis is nu op zoek naar een multidisciplinair team om de ontwerpopdracht uit te voeren en de continuïteit van het participatieve proces te waarborgen.

Het is de bedoeling het plein en de erekoer opnieuw in te richten om ze opnieuw alle kwaliteiten van een openbare ruimte te geven, met bijzondere aandacht voor mensen met een beperkte mobiliteit en voor genderdiversiteit. Het plein moet ruimte voor gezelligheid en ontmoetingen en recreatieve kwaliteiten bieden die aanzetten tot uitwisseling. Het plein moet ook de ecologische en landschappelijke kwaliteit verhogen vanuit de principes van duurzaamheid en veiligheid verzekeren met het oog op een beter gedeeld gebruik van de openbare ruimte. Het ontwerp moet rekening houden met de sterke punten van het bestaande als economische en symbolische plek met een eigen identiteit.