(c) Séverin Malaud

De stedenbouwkundige uitdagingen in Brussel vandaag stellen zich niet alleen betrekking in de vijfhoek, de eerste kroon, of de dense en verstedelijkte weefsels. De stedelijke kwesties zijn ook aanwezig in het randgebied van en rond Brussel, inclusief de tweede kroon en daarbuiten. De zone tussen 2,5 km stadinwaarts en 5 km stadsuitwaarts ten opzichte van de gewestgrens zouden we “het 20ste-eeuwse randgebied” kunnen noemen. Niet strikt een voorstad, niet strikt de periferie, niet alleen een peri-urbane omgeving of alleen de tweede kroon, maar een beetje alles ineen.

Dit atypische deel van het grondgebied kent heel wat stedenbouwkundige en maatschappelijke opgaves, onder meer op vlak van mobiliteit, milieu en gezondheid, kwaliteit en betaalbaarheid van wonen. We zien twee gewesten die vervlochten zijn met elkaar maar op een totaal andere manier omgaan met een kwestie zoals de verstedelijkingsdruk. We gaan op zoek naar mogelijke ontwikkelingsscenario’s voor de transformatie van dit gebied naar meer duurzame en kwaliteitsvolle wijken. Hoe functioneert dit gebied vandaag en hoe kunnen we in de toekomst op een robuuste manier omgaan met de komende uitdagingen?

OPDRACHT EN VAARDIGHEDEN
Labo Ruimte (Departement Omgeving en Team Vlaams Bouwmeester) in samenwerking met het Brussels Gewest (perspective.brussels en bouwmeester maître architecte) start een analytisch en prospectief onderzoekstraject op naar de kwaliteitsvolle transformatie van het bebouwde weefsel in het 20ste -eeuwse randgebied in en rond Brussel. We willen hiervoor een verkenningsteam aanstellen dat een groot deel van deze onderzoeksopdracht op zich zal nemen. Het verkenningsteam vervult in de drie fasen van de opdracht een verschillende rol:
•  Fase 1 DIAGNOSE (9 maanden): opmaak GIS-databank, opmaak van een atlas en formuleren van een longlist aan onderzoeksvragen in de vorm van gemotiveerde sleutelkwesties en cases.
•  Fase 2 COORDINATIE (6 maanden): begeleiding en coördinatie van diverse ontwerpende onderzoeken die de geselecteerde sleutelkwesties en cases uitdiepen en ontwerpend onderzoeken op hun transformatie- en transitiepotentieel. Deze ontwerpende onderzoeken zullen het voorwerp uitmaken van afzonderlijke aanbestedingen.
•  Fase 3 SYNTHESE (4 maanden): synthese van de inzichten en doorkijk naar operationele transformatiestrategieën.

De vaardigheden die voor deze opdracht moeten worden aangetoond, zijn de volgende:

•   Ervaring met het verwerken van kengetallen en GIS-data naar een databank
•  Ervaring in de ontwikkeling van heldere cartografie en beeldvorming op regionale schaal
•  Ervaring met Vlaamse en Brusselse ruimtelijke planningsinstrumenten
•  Ervaring met ontwerpend onderzoek en beeldvorming op regionale schaal
•  Tweetaligheid Frans-Nederlands

INDICATIEVE PLANNING 
•  Week van 14 oktober: 3 tot 5 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen;
•  28 november 2019: indiening van de offertes (teamnota, intentienota, plan van aanpak, prijs);
•  6 december 2019: mondelinge presentatie van de offertes aan het adviescomité;
•  Januari 2020: gunning en start van de opdracht.

De taal van de opdrachtgever voor dit deel van de opdracht is het Nederlands. De offertedocumenten moeten eentalig in het Nederlands worden opgesteld.

GUNNINGSCRITERIA 
•  Kwaliteit van de intentienota (20%)
•  Kwaliteit van het plan van aanpak (30%)
•  Teamnota (10%)
•  Prijs (40%)

ERELOON
De geschatte waarde van de opdracht bedraagt maximum 140.000 € excl. BTW.

Deze oproep gebeurt via het Team Vlaams Bouwmeester. Geïnteresseerden kunnen zich via de website van het Team Vlaams Bouwmeester melden tot 10 oktober 2019, 12 uur.