[OPROEP] DUBRUCQ

[OPROEP TOT INTERESSE]

EEN MAKE-OVER VOOR DE SITE DUBRUCQ

 

De site Dubrucq, een geheel van sociale huurappartementen gebouwd in het begin van de jaren 1920 volgens de plannen van Adolphe Puissant, ligt in het hart van de Havenwijk in Molenbeek, aan de rand van het nieuwe park Lijn 28. Het complex bestaat uit twee U-vormige appartementsgebouwen rond een open binnenplaats aan de straatzijde. Ondanks het onmiskenbare erfgoedbelang is de site erg in verval, zowel wat ruimtelijke als bewoonbaarheidscondities betreft, waardoor de woonkwaliteit er niet meer voldoet aan de huidige comfortnormen.

In dit kader zoekt de Molenbeekse Haard, in samenwerking met de BGHM, een architect en een stabiliteitsingenieur om het ruimtelijk en programmatisch potentieel van de site en de economische haalbaarheid ervan te bestuderen. De volledige ontwerpopdracht zal het voorwerp zijn van een afzonderlijke latere aanbesteding.

OPDRACHT EN VAARDIGHEDEN:
De opdracht is de uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek voor een grondige renovatie van dit complex vanuit een duurzame en ecologische visie. De studie moet het ruimtelijke en programmatische potentieel van de site in kaart brengen en de economische haalbaarheid ervan onderzoeken. Er moeten verschillende herontwikkelingsscenario’s worden voorgesteld en beoordeeld vanuit een stedenbouwkundig / erfgoed / leefbaarheid / duurzaamheid / kostenstandpunt. De haalbaarheidsstudie moet dienst kunnen doen als beslissingstool over het uit te voeren ontwikkelingsscenario.

De opdracht omvat de volgende fasen:
– Analyse van de site, diagnose van de bestaande situatie en inventarisatie van dringende interventies;
– Uitwerking en beoordeling van herontwikkelingsscenario’s en keuze van een voorkeursscenario;
– Uitwerking van een financieel plan voor het voorkeurscenario.

De vereiste minimumvaardigheden zijn de volgende:
– Architectuur
– Stabiliteitsingenieur

Het team moet ook zijn erfgoeddeskundigheid aantonen en in staat zijn om een economische en energetische analyse van zijn ruimtelijke voorstellen uit te voeren.

INDICATIEVE PLANNING :
– Week van 20 januari 2020: 3 tot 5 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen;
– Week van 27 januari 2020: informatiesessie voor de uitgenodigde teams;
– Week van 17 februari 2020: indiening van de offertes (teamnota, werkmethode, ruimtelijke intenties);
– Week van 24 februari 2020: mondelinge presentatie van de offertes aan het adviescomité;
– Maart 2020: gunning en start van de opdracht.

GUNNINGSCRITERIA :
– Werkmethode (40%)
– Ruimtelijke intenties (40%)
– Haalbaarheid (20%)

ERELOON: De erelonen voor de opdracht zijn vastgelegd op 80.000 euro excl. BTW.
VERGOEDING: 3.000 euro toegekend aan elk van de 2 tot 4 teams aan wie de opdracht niet wordt gegund en die een regelmatige offerte hebben ingediend die de helft van de punten behaalt op basis van de gunningscriteria.

Als u interesse heeft voor deze opdracht, stuur dan ten laatste op 15 januari 2020 om 14u00 een e-mail naar het team bouwmeester maître architecte via appel-oproep@perspective.brussels waarin u blijk geeft van uw belangstelling, motivatie en ervaring/competenties en de gegevens van het beoogde team vermeldt (maximale lengte 1 A4-blad toegevoegd als bijlage).

De bouwmeester maître architecte begeleidt dit project en maakt deel uit van de adviescommissie voor de selectie en de gunning.

 

 

Copyright photo: Séverin Malaud