[OPROEP] RPA MAXIMILIAAN

[OPROEP TOT INTERESSE]

Richtplan van Aanleg Maximiliaan-Vergote

 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal een ontwerpteam aanstellen voor de opmaak van een Richtplan van Aanleg voor het gebied Maximiliaan-Vergote. Een RPA is een document dat voor de ontwikkeling van een gebied eerst de strategische doelstellingen definieert en ze vervolgens omzet in grafische en schriftelijke regelgevende voorschriften. Het wordt opgebouwd volgens een
iteratief proces met het Milieueffectenrapport.

De perimeter voor dit RPA maakt deel uit van het Stadsrenovatiecontract “Citroën-Vergote” en situeert zich tussen het Béco-dok en de Noordwijk. Het pre-programma voor dit stadsdeel binnen het Stadsrenovatiecontract ligt momenteel ter goedkeuring voor bij de regering. Daarin komt onder meer de herstructurering aan bod van het Maximiliaanpark (inclusief de mogelijke
openlegging van de Zenne) maar ook de zoektocht naar nieuwe plekken voor woningen en voorzieningenof de afstemming met grootstedelijke projecten zoals de herbestemming van het Citroëngebouw.
De opdracht van het RPA is tweeërlei. Enerzijds het verfijnen van de visie uit het studiewerk van het Stadsrenovatiecontract en anderzijds het juridisch reglementeren van de toekomstige nieuwe ontwikkelingen, zowel wat betreft openbaar domein als een mix van bebouwing.

Competenties 

 • De competenties die voor deze opdracht gevraagd worden, zijn:
 • Inzicht in het gebied en in de uitdagingen ervan, en vermogen om een visie te ontwikkelen;
 • Toeëigening van de voorafgaande studies;
 • Exploitatie en integratie van de resultaten van het milieueffectenrapport;
 • Omzetting van de visie in (grafische en tekstuele) strategische en regelgevende documenten.

Budget

 • Het bedrag van de opdracht is geschat op 85.000 euro.
 • Elke geldige offerte die op vraag van de opdrachtgever ingediend maar op basis van de gunningscriteria niet weerhouden werd, zal worden vergoed voor een bedrag van 4.000 euro.

Indicatieve planning

 • 28 april 2017: 3 tot 5 teams worden verzocht een offerte in te dienen op basis van het bestek dat zij hiertoe toegestuurd krijgen;
 • 28 mei 2017 : indiening van de offertes.

Gunnningscriteria

 • De opdracht zal worden toegewezen op basis van de volgende criteria:
 • De kwaliteit van de voorstudie ten opzichte van de verwachtingen van de opdracht die beschreven staan in de technische en functionele bepalingen van het bestek;
 • De kwaliteit van de methodologische nota;
 • De prijs-kwaliteitsverhouding.

 

Als u interesse heeft voor deze opdracht, stuur dan ten laatste 24 april 2017, 14:00 een e-mail naar het team bouwmeester maître architecte via appeloproep@perspective.brussels waarin u blijk geeft van uw belangstelling en de gegevens van het beoogde team vermeldt (maximale lengte 1 A4-blad toegevoegd als bijlage).

Het team bouwmeester maître architecte zal op basis van deze oproep haar advies formuleren aan de opdrachtgever Perspective (Brussels Hoofdstedelijk Gewest).