© Séverin Malaud

DE WOLUWE OP KONINKLIJKE WIJZE

Waterloop opnieuw integreren in de stedelijke omgeving

De Woluwe, een bekende naam in Brussel die voor verschillende gemeenten en een grote laan gebruikt is, is in oorsprong een waterloop, een belangrijke zijrivier van de Zenne. De rivier ontspringt in het Zoniënwoud, stroomt door Brussel en mondt uit in de Zenne in Machelen.

Samen met de vijvers en groene ruimten, draagt de Woluwe bij tot de continuïteit van het groene en blauwe netwerk en tot de verfraaiing van het landschap. Hoewel de bedding in de 20e eeuw werd gekanaliseerd, wordt de Woluwe sinds de jaren 2000 terug in haar natuurlijke staat hersteld door Leefmilieu Brussel.

In de buurt van de Royale Belge loopt de Woluwe parallel aan de Vorstlaan. Het gebouw, de vijver en de groene ruimten hebben onlangs een opmerkelijke renovatie gekregen. In het verlengde hiervan en in overeenstemming met de doelstellingen van het Waterbeheerplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, werd een project opgestart voor de heraanleg van de voorkant van de site, waarbij de Woluwe opnieuw wordt opengelegd.

De doelstellingen van het project zijn divers: de waterloop opnieuw in de stedelijke omgeving integreren, de habitats diversifiëren, overstromingen tegengaan en de promenade langs het water uitbreiden tussen het Wienerplein en Herrmann-Debroux.

Voor de uitvoering van dit project is Leefmilieu Brussel op zoek naar een multidisciplinair team voor een volledige studie van de herinrichting. Dit landschapsproject vereist zowel een landschappelijke als hydromorfologische visie, die rekening houdt met de stedelijke context, het behoud van de natuur en het erfgoed.

OPDRACHT
Een landschappelijke opdrachtvoor de herinrichting van het gebied, rekening houdend met de openlegging van de Woluwe, een aanleg- en beplantingsplan met aandacht voor de verschillende technische beperkingen, de inpassing van het project in het opmerkelijke karakter van het gebouw van de Royale Belge, de integratie van de waterwerken in het landschap, en de mobiliteit in het betrokken gebied (toegang auto’s, voetgangers en hulpdiensten).

Een hydromorfologische opdracht die de waterbouwkundige inrichting van de Woluwe omvat, rekening houdend met: de huidige diepte van de stroming (2-2,5m onder de grond), de verbinding met de waterloop stroomop- en stroomafwaarts, overstromingsrisico’s, de aanleg van de oevers met aandacht voor de doelstellingen van natuurbehoud, en de verbinding van de Woluwe met de vijver van de Royale Belge.

Een communicatieopdracht om de bewegwijzering op de site te vervolledigen en om de betrokken partijen te informeren, in het bijzonder de buurtbewoners, de gemeenten en de gebruikers van de site.

COMPETENTIES
De minimaal vereiste vaardigheden voor deze opdracht zijn:

 • Landschapsarchitectuur
 • Hydrolomorfologie
 • Architect*
 • Ecologische expertise
 • Grafisch ontwerp

* De aanwezigheid van een architect in het team is enkel vereist omdat in Brussel alle aanvragen voor bouwvergunningen, ook voor projecten in de openbare ruimte, door een architect moeten worden ingediend.

Het team moet in staat zijn om de volledige opdracht tot aan de oplevering van het werk uit te voeren en te monitoren. Indien nodig zal het team andere disciplines omvatten die het nodig acht om de volledige studie tot aan de oplevering van het werk uit te voeren.

GUNNINGSCRITERIA

 • Stedenbouwkundige kwaliteit (1/3)
 • Klimaat- en milieustrategie (1/3)
 • Haalbaarheid (1/3)

INDICATIEVE PLANNING

 • Uitnodiging voor een offerte: 08.12.2023
 • Plaatsbezoek en infosessie: 13.12.2023
 • Indiening van de offertes: 21.02.2024
 • Presentatie van de offertes aan het adviescomité: 14.03.2024
 • Gunning en start van de opdracht: mei 2024
BUDGET
 • € 1.300.000 excl. BTW
ERELOON
 • Het ereloon ligt vast op 10% excl. BTW van het bedrag der werken.
VERGOEDING
 • Een vergoeding van € 4.500 wordt toegekend aan elk team dat een regelmatige offerte heeft ingediend, maar niet is gekozen als laureaat. De offerte houdt een intentienota van 9 pagina’s A3 in.

 

Als u interesse heeft voor deze opdracht, stuur dan ten laatste 01.12.2023 om 14u een e-mail naar bouwmeester maître architecte via appel-oproep@bma.brussels. Daarin geeft u blijk van uw interesse, motivering en ervaring en vermeldt u uw contactgegevens en/of die van het beoogde team (maximum 1 A4-blad als bijlage).

OPGELET : de server waar wij gebruik van maken, blijkt soms verkeerdelijk inzendingen niet door te sturen naar ons adres. In afwachting van een oplossing door de ICT-diensten, vragen wij u ons rechtstreeks opnieuw te contacteren als u binnen de 48h geen ontvangstbewijs van ons voor uw inzending ontvangen zou hebben.