NIEUW BOUWBLOCKCONTRACT KORTRIJK – OOSTENDE

Herwaardering van het bouwblok

Het As-en Bouwblokcontract of AHC is het nieuwste instrument voor stadsvernieuwing. Het AHC treedt op micro-lokaal niveau op in een bouwblok of een as met het oog op ontpitting, ontharding, herkwalificatie van gebouwen, versterking van de gebruiksintensiteit, ondersteuning van productieve en commerciële activiteiten.

Het bouwblok Kortijk-Oostende in Sint-Jans-Molenbeek is geselecteerd voor een AHC. Dit ligt binnen een gebied dat al verschillende revitalisatieprogramma’s kent: het duurzaam wijkcontract “Zwarte Vijvers”, het stadsvernieuwingscontract “Rondom Simonis” en het schoolcontract “La Rose des Vents”.

De herbestemming van het binnengebied en de randen van het bouwblok om het groene netwerk te versterken vormt één van de belangrijkste uitdagingen. De ambitie is om ze te integreren in een continuïteit van open en groene publieke ruimten, van het Zwarte Vijverspark tot het Gieterijpark en de Ninoofsepoort. Deze nieuwe noord-zuidas is een opportuniteit om regionale groenverbinding mogelijk te maken zoals met het toekomstige Kleine Zennepark of met de Lijn 28.

Een tweede uitdaging van het AHC is om de 15-minutenstad te stimuleren door verschillende nieuwe voorzieningen.

Het team moet bijzondere aandacht besteden aan de mobilisatie van de inwoners in een participatief proces, in samenhang met andere recente of lopende initiatieven. De reeds uitgevoerde diagnostieken, studies en participatieprocessen moeten gebruikt worden vanuit optimale benutting van het geheel aan beschikbare gegevens.

MISSIE
Het doel van deze opdracht is om een programma uit te werken voor de herwaardering van het bouwblok. De opdracht bestaat uit een vaste en twee voorwaardelijke schijven.

De vaste schijf omvat drie gelijktijdig uit te voeren opdrachten:

 • Opdracht 1: De uitwerking van een As-en Bouwblokcontract, met een fase diagnostiek, uitdaging, visie en kernacties en een slotfase voor de uitwerking van het basisprogramma van het AHC
 • Opdracht 2: De organisatie van het participatieproces gedurende de hele studie
 • Opdracht 3: Het ontwerpen van een grafische identiteit

Een eerste voorwaardelijke schijf bevat de uitwerking van de mogelijke wijziging(en) van het basisprogramma.
Een tweede voorwaardelijke schijf slaat op de coördinatie en begeleidiing van de burgers in het kader van een participatieve – coöperatieve begroting.

Een MER is niet vereist voor deze opdracht.

De gemeente Sint-Jans-Molenbeek zoekt een team om een basisprogramma op te stellen dat tegen 29 augustus 2023 klaar moet zijn.

 

COMPETENTIES
 • Architect – Stedenbouwkundige
 • Milieudeskundige
 • EPB technisch deskundige
 • Socioloog / participatiedeskundige
GUNNINGSCRITERIA
 • Kwaliteit van de visienota op de bijbehorende perimeter (30%)
 • Kwaliteit van de methodologische nota (40%)
 • Vermogen om een aantrekkelijke en toegankelijke grafische identiteit voor te stellen (15%)
 • Mate van detail en uitsplitsing van de vaste prijs (15%)
INDICATIEVE PLANNING
 • Uitnodiging voor een offerte: 03.02.2023
 • Plaatsbezoek en infosessie: 07.02.2023
 • Indiening van de offertes: 03.03.2023
 • Presentatie van de offertes aan het adviescomité: 10.03.2023
 • Gunning en start van de opdracht: april 2023
BUDGET
De verdeling van het ereloon is als volgt:
 • Vaste schijf: € 87 809,92 exclusief BTW
 • Voorwaardelijke schijf 1: € 5.000 exclusief BTW
 • Voorwaardelijke schijf 2: € 20.000 exclusief BTW
VERGOEDING
 • Voor deze opdracht wordt een vergoeding van € 1.500 toegekend aan elk team dat werd uitgenodigd om deel te nemen en een regelmatige offerte heeft ingediend, maar niet is gekozen als laureaat. De offerte bestaat uit een visie-, methodologische-, grafische identiteitsnota en  verdeling van de vaste prijs (14 A4-pagina’s).