© Séverin Malaud

WELKE ONTWIKKELING VOOR DE VOORMALIGE DELHAIZE-HAL AAN HET WESTATION?

HAALBAARHEIDSSTUDIE

Het Weststation is een omvangrijke site van 13 hectare en strekt zich uit over ongeveer een kilometer. Dit vroegere goederenstation ligt tussen twee delen van Sint-Jans-Molenbeek: het negentiende-eeuwse en dichtbebouwde weefsel in het oosten en het westen, dat recenter werd ontwikkeld. Het terrein wordt doorkruist door de spoorweg en biedt een uitzonderlijk ontwikkelingspotentieel, zoals vastgelegd in het kader van een territoriale strategie en ondersteund door een Richtplan van Aanleg (RPA).
De voormalige Delhaize-hal is een gebouw met twee lange en lage traveeën en herinnert aan de industriële geschiedenis van de wijk. Het is eigendom van de NMBS en wordt momenteel als opslagplaats gebruikt. Het strategische deel van het RPA wenst de hal te rehabiliteren maar een technische audit plaatst grote vraagtekens bij de haalbaarheid van een rehabilitatie wegens de slechte staat.

In deze context wordt nu een definitie- en haalbaarheidsstudie gelanceerd voor de ontwikkeling van de site op basis van twee scenario’s, waaronder een voor een waterpark.


COMPETENTIES

citydev.brussels, de gemeente Molenbeek en de NMBS zijn op zoek naar een team bestaande uit ten minste een architect-stedenbouwkundige, een financieel expert, een jurist en een in sportinfrastructuur gespecialiseerde ontwikkelaar.

Deze opdracht omvat de analyse van het ruimtelijke en programmatische potentieel, de economische haalbaarheid en de te kiezen economische en juridische modellen voor de ontwikkeling van de site ‘Delhaize-hal’ in het kwadrant Campus van het Weststation, zone 1.6 van het RPA Weststation.
Het doel van de studie is operationeel. Ze moet resulteren in een beslissingsondersteunend beleidsdocument dat het mogelijk maakt de meest geschikte opties vast te stellen, met inachtneming van de geldende stedenbouwkundige voorschriften, en de relevantie en levensvatbaarheid te beoordelen van de aanleg van een waterpark op de site of van een alternatief programma.
De minimaal vereiste vaardigheden zijn

 • Architectuur-stedenbouw
 • Expert in het opzetten van financiële en economische projecten
 • Ervaren advocaat in privaat-publieke regelingen
 • Ontwikkelaar gespecialiseerd in sportinfrastructuur

GUNNINGSCRITERIA

 • Kwaliteit van de begripsnota (30%)
 • Kwaliteit van de methodologische nota (40%)
 • Geloofwaardigheid van budget en planning (20%)
 • Relevantie van de referenties (10%)
INDICATIEVE PLANNING
 • Uitnodiging voor een offerte: week van 23 januari 2023
 • Plaatsbezoek en infosessie: eind januari 2023
 • Indiening van de offertes: begin maart 2023
 • Presentatie van de offertes aan het adviescomité: midden maart 2023
 • Gunning en start van de opdracht: begin april 2023
 • Einde van de opdracht: september/oktober 2023
ERELOON
 • Het ereloon ligt vast op € 47.000 excl. BTW
VERGOEDING
 • Voor deze opdracht wordt een vergoeding van € 1.500 toegekend aan elk team dat werd uitgenodigd om deel te nemen en een regelmatige offerte heeft ingediend, maar niet is gekozen als laureaat.

Als u interesse heeft voor deze opdracht, stuur dan ten laatste 17.01.2023 om 14u een e-mail naar bouwmeester maître architecte via appel-oproep@bma.brussels. Daarin geeft u blijk van uw interesse, motivering en ervaring en vermeldt u uw contactgegevens en/of die van het beoogde team (maximum 1 A4-blad als bijlage).