Urban.brussels © Séverin Malaud

SHIFT VOOR DE JACQUES FRANCKSQUARE

Renovatie van publieke ruimte

De zogenaamde “Jacques Francksquare” reikt van de Feronstraat tot aan de ingang van de metro aan de Hallepoort langs de Vorstsesteenweg. Deze publieke ruimte in Laag Sint-Gillis verbindt niet alleen twee straten, maar biedt ook een grote open ruimte aan die grenst aan een klein park in het bouwblok, een crèche, een lagere school en verschillende sociale woningen. De square is grotendeels voorbehouden aan voetgangers en sterk mineraal.

We merken allen hoe snel de uitgangspunten van klimaatgerichte stedenbouw momenteel aan het schuiven zijn. Het Jacques Francksquare werd reeds heringericht in het kader van het Wijkcontract “Fontainas”, waarvan de werken in 2018 werden afgerond. Het is dan ook geenszins de bedoeling van deze opdracht om een nieuw totaalconcept uit te werken, maar wel om ad hoc aanpassingen uit te voeren die inspelen op de bestaande situatie om de gebruikswaarde te bevorderen. Ondanks de vele inspanningen van de buurtbewoners ontbreekt het nog aan speel- en sportinfrastructuur, maar ook aan groen en aangepast meubilair. Daarnaast maakt de volledige herinrichting van de César Depaepestraat deel uit van de studie.

De Gemeente Sint-Gillis zoekt in het kader van deze opdracht een ontwerper voor een uitvoerige studie van de noden en het uitwerken van een ontwerp, vanaf concept tot uitvoering in opvolging van de werken. Bijzondere aandacht is gevraagd voor het participatieve proces van de studie en het overleg met alle stakeholders.

COMPETENTIES

 • Ontwerp openbare ruimte (landschapsontwerper en/of stedenbouwkundige en architect)
 • Participatie, overleg, communicatie
 • De inschrijving in bij de Orde van Architecten is vereist voor de indiening van de stedenbouwkundige vergunning

GUNNINGSCRITERIA

 • Intentie: visie en uitdagingen – 45 punten
 • Methodologie – 40 punten
 • Haalbaarheid: technisch + budget + planning – 15 punten

INDICATIEVE PLANNING

 • Plaatsbezoek en infosessie: eind oktober
 • Indiening van de offertes: eind november
 • Presentatie van de offertes aan het adviescomité : eind november
 • Gunning en start van de opdracht: eind december

BUDGET

 • € 500.000 excl. BTW – honoraria niet inbegrepen

ERELOON

 • Het ereloon ligt vast op 12% excl. BTW van het bedrag van de werken, namelijk € 60.000 excl. BTW

VERGOEDING

 • Voor deze opdracht  zal een vergoeding van € 2.500 worden toegekend aan elk team dat werd uitgenodigd om deel te nemen en een regelmatige offerte heeft ingediend, maar niet is gekozen als laureaat.

Als u interesse heeft voor deze opdracht, stuur dan ten laatste 05.10.2022 om 10u een e-mail naar bouwmeester maître architecte via appel-oproep@bma.brussels. Daarin geeft u blijk van uw interesse, motivering en ervaring en vermeldt u uw contactgegevens en/of die van het beoogde team (maximum 1 A4-blad als bijlage).