[OPROEP] BIESTEBROECK

[OPROEP AAN ONTWERPERS]

TWAALF HECTARE PUBLIEKE RUIMTE

 

Het gebied rond het Biestebroeckdok in Anderlecht is één van de belangrijkste en meest grootschalige stadsvernieuwingsprojecten in de kanaalzone.

Deze ontwikkeling wordt zowel door private als publieke actoren gerealiseerd. Via citydev.brussels en de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij worden publieke woningen gerealiseerd, met de private ontwikkeling Urbanities wordt een mix van wonen en productieve activiteiten gebouwd. Binnen deze nieuwe wijk bevindt zich 11,7 ha publieke ruimte. De publieke ruimte is cruciaal om de wijk te structureren, de wijk een eigen identiteit te geven, maar stijgt daar ook bovenuit: het netwerk van straten, pleinen, dokranden en ook een park zijn een cruciaal onderdeel voor de kanaalzone op gewestelijk niveau.

Bovenop deze ontwikkelingen ligt nog een specifieke planningscontext. Eind 2017 werd een bestemmingsplan goedgekeurd, waarin productieve activiteiten samen met wonen worden verplicht. Deze mix van activiteiten zal een invloed uitoefenen op het ontwerp van de publieke ruimte. Begin 2018 werd een studiebureau aangesteld om een Beeldkwaliteitsplan (BKP) op te maken voor de volledige 14km van de kanaalzone. Het BKP dat momenteel in de eindfase van de opmaak zit, geeft aan de hand van fiches een handleiding of toolbox om publieke ruimtes binnen de kanaalzone te ontwerpen, zodat er op termijn een coherentie en herkenbaarheid ontstaat.

Het is in deze interessante context dat Beliris de aankondiging van een opdracht heeft gepubliceerd voor de herinrichting van de publieke ruimte in de nieuwe wijk Biestebroeck in Anderlecht. In een eerste vaste schijf van de opdracht dient een globale visie, een globaal inrichtingsplan en een uitvoeringsfasering opgemaakt te worden. Via voorwaardelijke schijven worden dan ontwerpopdrachten toegewezen. Het total beschikbare budget voor een eerste fase van studies en werken bedraagt ca. 3.805.840 euro excl. BTW. Van de oppervlakte van 11,7 ha – a ratio van 200 euro/m² – de totale omvang van de opdracht oplopen tot ca. 24.000.000 euro excl. BTW.

De voorliggende opdracht betreft het aanstellen van een pluridisciplinair team met minstens een ontwerper publieke ruimte, een mobiliteitsexpert, een ingenieur en een expert participatieve procesbegeleiding.

BUDGET STUDIES EN WERKEN EERSTE FASE: ca. 3.805.840 euro excl. BTW.
ERELOON : het honorarium telt mee voor 10% van de gunningscriteria
VERGOEDING : 7.500 euro excl. BTW voor elk van de 3 tot 5 teams die worden uitgenodigd en een regelmatige offerte indienen. Voor de laureaat wordt dit bedrag beschouwd als een voorschot op het ereloon.

De bouwmeester maître architecte begeleidt dit project en maakt deel uit van de adviescommissie voor de selectie en de gunning.

 

LINK VOOR DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT
UITERSTE INDIENINGSDATUM : 23 november 2018 OM 11U

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER ALLE PROCEDURES GELANCEERD VANAF 18.10.2018

Vanaf 18 oktober, moet de communicatie en de uitwisseling van informatie tussen de opdrachtgevers en de ontwerpers in alle fases van de procedure via elektronische weg gebeuren (artikel 14 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsoprachten).

Dit betekent concreet dat voor deze opdracht, de kandidaatstelling en de offerte nu elektronisch moeten worden ingediend en ondertekend.

Elektronische communicatie en procedures worden alleen verplicht voor overheidsopdrachten gepubliceerd vanaf 18 oktober 2018.

 

Photo Credit: Séverin Malaud

 


 

MEER INFORMATIE:

PROCEDURE

OPROEPEN
FACTSHEETS