(c) Séverin Malaud

BORDET

RPA BORDET

De omgeving van Bordet, in het noordoosten van de stad, is een lappendeken van monofunctionele zones dat door opeenvolgende lagen van verstedelijking is ontstaan. Bordet lijdt onder een gebrek aan samenhang en identiteit, ruimtelijke kwaliteit en aantrekkelijkheid. Kortom, de omgeving heeft bijzonder weinig stedelijk karakter.

De toekomstige nieuwe metrolijn die Bordet snel en direct zal verbinden met het stadscentrum, vraagt dat de plek evolueert van louter infrastructurele en randstedelijke ruimte met verouderde bedrijvenparken tot een nieuwe centraliteit met metropolitane allure. Bordet moet een nieuwe stedelijke identiteit ontwikkelen met een coherente publieke ruimte en met plaats voor verdichting en verweving tussen stedelijke bedrijvigheid, wonen en publieke voorzieningen.

In die context zoekt het Departement Strategie van perspective.brussels een multidisciplinair team dat het Richtplan van Aanleg voor de ruime perimeter van Bordet kan opmaken. De opdracht omvat de opmaak van een ruimtelijk strategisch kader waarbinnen het gebied Bordet in zijn geheel op lange termijn kan transformeren tot een nieuwe stedelijke plek en centrum binnen het polycentrisch model van het Brusselse stadsweefsel.

OPDRACHT EN VAARDIGHEDEN
De opdracht omvat 2 delen:
•  Deel 1: Ontwikkelen van een globale strategische visie (inventarisatie en visie)
•  Deel 2: opmaken van een reglementair luik (ontwerp RPA tot en met definitief RPA)

De opmaak van het MER zal gelijktijdig verlopen aan deze studie maar maakt deel uit van een afzonderlijke aanbesteding.

De vereiste minimumvaardigheden zijn de volgende:
•  Stedenbouwkundig ontwerp
•  Landschapsontwerp
•  Mobiliteit
•  Bewonersexpertise / participatie

Het team moet zijn ervaring aantonen met de ruimtelijke ordeningspraktijk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het moet in staat zijn om juridisch sluitende stedenbouwkundige voorschriften te schrijven en de economische haalbaarheid van zijn ruimtelijke voorstellen te ramen.

INDICATIEVE PLANNING 
•  Week van 25 november: 3 tot 5 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen;
•  5 december: informatiesessie voor de uitgenodigde teams;
•  15 januari: indiening van de offertes (teamnota, visienota, methodologische nota);
•  24 januari 2020: mondelinge presentatie van de offertes aan het adviescomité;
•  Februari 2020: gunning en start van de opdracht.

GUNNINGSCRITERIA 
•  Visie (40%)
•  Methodologie (35%)
•  Prijs (25%)

ERELOON: De richtprijs van de opdracht bedraagt maximaal 130.000 euro excl. BTW.
VERGOEDING: 3.000 euro toegekend aan elk van de 2 tot 4 teams aan wie de opdracht niet wordt gegund en die een regelmatige offerte hebben ingediend die de helft van de punten behaalt op basis van de gunningscriteria.