HyperFocal: 0

[OPROEP] GPDO

[OPROEP TOT INTERESSE]

GEMEENTELIJK PLAN VOOR DUURZAME ONTWIKKELING VOOR DE STAD BRUSSEL

 

 

De Stad Brussel werkt momenteel aan een nieuw Gemeentelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling: ‘De Stad in wording’. Dit strategisch document wil een antwoord bieden op de huidige en toekomstige uitdagingen voor de stad. Na de diagnostische fase en het bepalen van de belangrijkste ambities is het nu tijd om een concreet actieplan op te stellen op wijkniveau.Deze fase omvat de formulering van strategische en/of operationele doelstellingen, transversaal over het hele grondgebied of afgeleid op verschillende schaalniveaus (grootstedelijk, gewestelijk, gemeentelijk of wijk) en de identificatie van de uit te voeren acties. Deze doelstellingen en acties gaan vergezeld van indicatoren die het mogelijk moeten maken de voortgang van het plan tijdens de monitoringfase te beoordelen.

De Stad Brussel zoekt ter ondersteuning van deze fase een multidisciplinair team, evenals van de organisatie van het bijbehorende participatieve proces.

VAARDIGHEDEN
– Ervaring met ruimtelijke ordening (stadsplanning, mobiliteit, milieu, duurzame ontwikkeling …);
– Ervaring met participatie ;
– Ervaring met cartografie en GIS-gegevensverwerking en -analyse ;
– Tweetalig Frans/Nederlands.

GUNNINGSCRITERIA
– Kwaliteit van de intentienota (20%);
– Kwaliteit van de methodiek van het actieplan (40%);
– Kwaliteit van het participatieve proces (30%);
– Geloofwaardigheid inzake budget en planning (10%).

ERELOON: Het bedrag van de opdracht is vastgesteld op 134.450 euro exclusief btw.
VERGOEDING: Er zal een vergoeding van 1500 euro worden toegekend aan elke inschrijver die een regelmatige offerte heeft ingediend, maar niet is geselecteerd op basis van de gunningscriteria.

Als u geïnteresseerd bent in de opdracht, nodigen we u uit om voor 16.03.2020 om 12 uur een e-mail te sturen naar de bouwmeester via appel-oproep@perspective.brussels, uw interesse, motivatie en ervaring aan te tonen en uw contactgegevens en/of die van het beoogde team te vermelden (op maximaal 1 bijgevoegde A4-pagina).

 

 

Photo credit: Sepp Van Dun