(c) Séverin Malaud

HELIHAVEN

VOOR EEN OPEN SOKKEL

De stad Brussel heeft een stevige voet aan de grond in de wijk tussen het Noordstation en het Kanaal. In het kader van de lopende opdracht ‘Richtplan van Aanleg Maximiliaanpark’ in deze zone wenst de stad Brussel ontwikkelingspistes en reconversiemogelijkheden nader te onderzoeken voor de sokkel van het sociale huisvestingsproject van de Lakense Haard tussen de Helihavenlaan en de Antwerpsesteenweg.

Deze sokkel, die eigendom is van de stad Brussel, vormt de overgang maar tegelijkertijd ook de barrière tussen de straat en het publieke domein bovenop. De stad wil nagaan welke ontwikkelingspistes mogelijk zijn voor de reconversie van deze site, met een focus op de sokkel, maar tevens met een kritisch oog naar de woongebouwen.

OPDRACHT 
De opdracht is een haalbaarheidsstudie naar realistische ontwikkelingsscenario’s van behoud tot volledige transformeren van de sokkel, zowel vanuit een ruimtelijke, financiële als sociale invalshoek.

Er dient rekening gehouden te worden met de complexe stedenbouwkundige context waar het Stadsvernieuwingscontract “Citroën-Vergote”, het BBP “Helihaven”, het Kanaalplan, het Schoolcontract “Klavertje vier” deel van uitmaken, maar eveneens met de gedeelde eigendomsstructuur van het gebouwengeheel.

De opdrachtgever verlangt dan ook een nader onderzoek van minstens volgende aspecten, met name een stedenbouwkundig luik dat tevens eventuele erfgoedaspecten afweegt, een financieel luik dat in de mate van het mogelijk ook buiten de grenzen van de eigenlijke site naar andere stadseigendommen kijkt, en ten slotte het meenemen van het tijdsaspect dat een licht kan werpen op de eigenlijke staat van de gebouwen en mogelijke inrichtingsvoorstellen op korte, middellange en lange termijn.

Het resultaat van deze opdracht dient de stad Brussel in staat te stellen het lopende proces van de ontwikkeling van het Richtplan van Aanleg Maximiliaanpark te voeden, alsook een intern beslissingsproces op te starten inzake de reële herontwikkeling van de sokkel (en haar gebouwen).

INDICATIEVE PLANNING

  • 17 oktober:  3 tot 5 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen;
  • 25 oktober: plaatsbezoek en infosessie;
  • 21 november: indienen van de offertes;
  • 4 december: presentatie van de offertes;
  • Week van 2 januari 2019: verloop studie;
  • 31 maart 2019: eindpresentatie.

GUNNINGSCRITERIA

  • Visie (35 %): Alle meerwaarden die het project aan zijn omgeving biedt, de architecturale en landschappelijke kwaliteiten ervan en de integratie ervan in zijn context.
  • Methodologie (35 %): De samenhang van de gebruikte methodologie met de doelstellingen van de studie, en de geloofwaardigheid van de voorgestelde planning voor de realisatie ervan.
  • Geloofwaardigheid (30 %): De geloofwaardigheid van de offerte vanuit technisch en financieel oogpunt met betrekking tot het ontwerp en de voorgestelde heraanleg van de perimeter..000 euro, BTW inbegrepen

Als u interesse heeft voor deze opdracht, stuur dan ten laatste op 11 oktober, voor 14.00 een e-mail naar het team bouwmeester maître architecte via appel-oproep@perspective.brussels waarin u blijk geeft van uw belangstelling en de gegevens van het beoogde team vermeldt (maximale lengte 1 A4-blad toegevoegd als bijlage).