[OPROEP] JACQUES BREL

[OPROEP TOT INTERESSE]

GEDEELD RUIMTEGEBRUIK VAN EEN SPEELPLAATS

 

De gemeentelijke kleuterschool Jacques Brel bevindt zich in de rustige Joseph Loossensstraat in de Magrittewijk van Jette. De ontwerpopdracht heeft betrekking op de herinrichting van een deel van de speelplaats van deze kleuterschool, die nu nog is opgedeeld in verschillende zones om er een samenhangende en duurzame plek van te maken die op bepaalde ogenblikken zal worden opengesteld voor het publiek.

Het ontwerp bestaat uit de heraanleg van de toegang tot de speelplaats en een deel van de kleuterspeelplaats van de kleuterschool Jacques Brel tot een groene ruimte voor ontspanning, waarin een speeltuin met mobiliteitsparcours voor de allerjongsten wordt geïntegreerd. De heraanleg moet een gedeeld ruimtegebruik van de schoolspeelplaats faciliteren zodat het ook buiten de schooluren kan worden open gesteld. Ook de behandeling van de gevels van het schoolgebouw en het omvormen tot voetgangerszone van het gedeelte van de Jozef Loossensstraat waar de hoofdingang van de kleuterschool zich bevindt, behoren tot de opdracht.

OPDRACHT EN VAARDIGHEDEN

De gemeente Jette is op zoek naar een team voor een volledige ontwerpopdracht voor de heraanleg van de speelplaats van de gemeentelijke kleuterschool Jacques Brel. Het ontwerpteam moet ervaring kunnen aantonen met het ontwerp van openbare ruimtes en moet vertrouwd zijn met een participatieve werkwijze, in het bijzonder met jonge kinderen en een schoolpubliek. De gemeente zal bijzondere aandacht besteden aan de gevoeligheid van het team voor duurzame ontwikkeling.

Het project maakt deel uit van het Duurzaam Wijkcontract Magritte en moet worden gecoördineerd met andere projecten van dit DWC, in het bijzonder een sociaal-economisch project voor het toezicht op het schoolplein na de openstelling ervan voor het publiek buiten de schooluren. De werkzaamheden moeten daarom tegen maart 2021 zijn voltooid.

De vereiste minimumvaardigheden voor deze opdracht zijn de volgende:

 • Ontwerp van de openbare ruimte (speeltuinen, schoolpleinen, wegen, enz.)
 • Duurzame ontwikkeling (biodiversiteit, waterbeheer, enz.)
 • Communicatie, raadpleging en participatie


INDICATIEVE PLANNING

 • In de week van 13 mei worden 4 teams uitgenodigd om een offerte in te dienen;
 • Week van 20 mei: plaatsbezoek en informatiesessie;
 • Week van 10 juni: indiening van de offertes;
 • 17 juni: mondelinge presentatie van de offertes aan het adviescomité;
 • Juli 2019: gunning en start van de opdracht.

GUNNINGSCRITERIA 

 • Stedelijkheid (20%)
 • Bewoonbaarheid (20%)
 • Techniciteit (20%)
 • Haalbaarheid (20%)
 • Participatie (20%)

 

BUDGET VOOR DE WERKEN: vastgesteld op 185.000 euro exclusief BTW;
ERELOON: vastgesteld op 17.280 euro exclusief BTW;
VERGOEDING: 1.500 euro toegekend aan elk van de 3 teams aan wie de opdracht niet wordt gegund en die een regelmatige offerte hebben ingediend.

Als u interesse heeft voor deze opdracht, stuur dan ten laatste op 7 mei 2019 om 12u00 een e-mail naar het team bouwmeester maître architecte via appel-oproep@perspective.brussels waarin u blijk geeft van uw belangstelling, motivatie en ervaring en de gegevens van het beoogde team vermeldt (maximale lengte 1 A4-blad toegevoegd als bijlage).

De bouwmeester maître architecte begeleidt dit project en maakt deel uit van de adviescommissie voor de selectie en de gunning.

 

 

Photo Credit: Séverin Malaud