[OPROEP] MANCHESTER

[OPROEP AAN ONTWERPERS]

CULTURELE HUB MANCHESTERSTRAAT

 

De Manchesterstraat in Molenbeek is een aaneenschakeling van creatieve plekken. Zo zijn er Charleroi Danse op nr. 21, de Recyclart en Vaartkapoen op nr. 13-15 en het Decoratelier van Jozef Wouters in de gebouwen rond de binnenplaats op nr. 17-19, een breed panel van artistieke creativiteit gegroepeerd in één straat. In deze context wil de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) de industriële gebouwen op de sites van Manchesterstraat nrs. 13 tot 19 herontwikkelen en renoveren om er een cultureel, artistiek en creatief productiecentrum van te maken. Tot de doelstellingen van deze opdracht horen de herwaardering van het rijke industriële verleden van de gebouwen en het creëren van interactie met de talrijke creatieve initiatieven in de Heyvaertwijk. Dit is een strategisch project in het kader van het StadsVernieuwingsContract (SVC) Heyvaert-Poincaré.

Daarom is de MSI op zoek naar een multidisciplinair team (architectuur, stabiliteitsingenieur, ingenieur speciale technieken, milieu- en duurzamheidsexpertise inclusief PEB, gezondheids- en veiligheidscoördinatie en burgerparticipatie). De uitdaging van de opdracht is om op de “rijdende trein” te springen. Een voorstudie heeft immers het ruimtelijk, programmatisch en economisch potentieel van de site al onderzocht. Ook keurde de gewestregering een herontwikkelingsscenario goed. Het gezochte team zal dus in de eerste plaats via een flexibele aanpak met het “al aanwezige” aan de slag moeten gaan: rekening houden met beslist beleid, met de lopende aanpassingswerken, met de tijdelijke en permanente gebruikers…

Het team zal de lopende ideeën constructief challengen, in dialoog met de verschillende belanghebbenden en dit project tot een goed einde brengen vanuit een algemene ontwikkelingsvisie voor deze nieuwe artistieke hotspot.
Tenslotte vormen het ontwerp voor de circulatie, een gepaste herwaardering van de twee binnenkoeren en de creatie van een nieuw front langs de Manchesterstraat enkele van de bijzondere uitdagingen van deze opdracht.

Het project bestaat uit één vaste en vijf voorwaardelijke schijven.

BUDGET: Het totaalbedrag van de werken is geraamd op 9.273.575 euro exclusief BTW;
ERELOON: Voor de vaste schijf bedragen de erelonen het forfaitaire bedrag van 168.525 euro exclusief BTW;
Voor de voorwaardelijke schijven n°1 tot n°5 wordt het bedrag van de erelonen vastgesteld op 11,6% van het bedrag van de werken opgenomen in de desbetreffende voorwaardelijke schijf.
VERGOEDING: € 7.500 toegekend aan elk team dat is uitgenodigd om in te schrijven en dat een regelmatige offerte heeft ingediend.

LINK NAAR DE OPDRACHTDOCUMENTEN
UITERSTE INDIENINGSDATUM: 09.11.2020 om 11:00

De bouwmeester maître architecte begeleidt het project en zal het adviescomité bijstaan bij de selectie en gunning.

 

Copyrigth photo: Séverin Malaud