(c) Tim Van de Velde

OPEN RUIMTE RANDGEBIED

Onderzoek - Mapping

De open ruimte in het zogenaamde 20ste eeuwse randgebied van en rond Brussel werd de voorbije eeuw in snel tempo verhard en bebouwd, dit onder invloed van de toenemende bevolking en groeiende economische activiteiten. Omwille van de klimaatuitdaging is het vandaag van belang om de resterende (stedelijke) open ruimte waar mogelijk, te vrijwaren, te versterken en in te schakelen in een duurzaam netwerk met continue en robuuste corridors tussen stad en buitengebied voor natuur, water, bodem, biodiversiteit, (stads)landbouw gekoppeld aan zachte recreatie en mobiliteit.

Daarom slaan de Vlaamse overheid en het Brussels Gewest de handen in elkaar is en zoeken ze samen, ondersteund door de Vlaamse en Brusselse Bouwmeesters, een onderzoeksteam dat het bestaande open ruimte netwerk in kaart kan brengen, een samenhangende visie kan uitwerken en voorstellen kan formuleren om de verdere uitbouw en een beter beheer van de open ruimte te operationaliseren. Het doel van de opdracht is om via een geïntegreerde aanpak te komen tot de ontwikkeling van een ambitieuze, gezamenlijk gedragen landschappelijke visie met betrekking tot de versterking en uitbouw van een regionaal samenhangend open ruimte netwerk in en rond Brussel. Bovendien moet deze studie ook uitmonden in een aantal strategieën om deze visie te operationaliseren in concrete projecten en instrumenten van de verschillende partners en in samenwerking met lokale besturen, gebruikers, investeerders en eigenaars van open ruimte gebieden.

Deze opdracht behandelt hetzelfde onderzoeksgebied en is inhoudelijk complementair aan de opdracht die we enkele weken geleden in kader van Labo Ruimte aankondigden.