(c) Séverin Malaud

RPA DEFENSIE

EEN DUIDELIJK PLAN VOOR DE DEFENSIE-SITE

De veelzijdige Defensie-site (90 ha), gelegen in het oosten van Brussel, staat in het middelpunt van de belangstelling. Omdat het NAVO-hoofdkwartier naar de overkant van de Leopold III-laan is verhuisd en Defensie een nieuw, compacter hoofdkwartier op de hoek van het terrein zal bouwen, wordt een enorm deel van de site vrijgemaakt. Een kans om een nieuwe gemengde wijk, een metropolitaan landschapspark en een ecologische corridor met een bos van min. 20 ha te ontwikkelen. Er zijn al diverse voorbereidende studies en onderzoeken uitgevoerd. De twee gewesten, Brussel en Vlaanderen, wensen nu het planologisch kader voor deze stedelijke ontwikkeling te verankeren.

De opdracht kent verschillende uitdagingen: de grootschaligheid van het studiegebied, de intergewestelijke multi-actorenaanpak en de ontoegankelijkheid van dit randstedelijk gebied. Het team zal dus blijk moeten geven van een innovatieve benadering om dit stadsdeel om te vormen tot een eigentijdse articulatie tussen stad en landschap.

Het Departement Strategie van perspective.brussels lanceert daarom een gezamenlijke opdracht met het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid voor de opmaak van een GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) en een RPA (Richtplan van Aanleg) voor de Defensie-site en de cluster begraafplaatsen gelegen langs de Everestraat. Deze studie omvat ook ontwerpend onderzoek en het MER (milieueffectenrapport) – onderzoek.

De opdracht bestaat uit 3 luiken:

•    Luik 1: startnota, scoping-nota en globale strategische visie
•    Luik 2: RPA en GRUP
•    Luik 3: Ontwerpmatig advies, doorheen het hele proces

Luik 1 is een vast gedeelte tegen globale prijs. Luiken 2 en 3 zijn voorwaardelijke delen tegen prijslijst.

De site ligt deels op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en deels in het Vlaams Gewest. De op te maken plandocumenten streven in visie naar synergie en samenwerking tussen beide gewesten en zullen wat de vorm betreft het planologisch kader en de stedenbouwwetgeving van elk van de gewesten respecteren.

De twee gewesten zijn daarom op zoek naar een multidisciplinair en tweetalig team (architect-stedenbouwkundige, landschapsarchitect, deskundige ecologie, mobiliteitsdeskundige, MER-deskundige), dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het planologische kader.