(c) Séverin Malaud

TIJDELIJK GEBRUIK

SINT-ANTONIUSWIJK

De gemeente Vorst toont veel belangstelling voor de mogelijkheden van tijdelijk gebruik. Het doel is om de definiëring van het latere finale project en het beheer ervan te kunnen verfijnen dankzij een tijdelijke invulling van de échte ruimte, en in de tussentijd die nodig is om het project te definiëren en uit te voeren de locatie alvast te kunnen gebruiken.

eze oproep betreft de uitwerking, de coördinatie, de dynamisering en het beheer van een project voor de tijdelijke invulling van de sites CHASSART en AXIMA, beide gelegen in de wijk Laag-Vorst. Deze wijk is opgenomen in de perimeter van verschillende stadsvernieuwingsprogramma’s: Stadsbeleid, Stadsvernieuwingscontract Koningslaan (SVC4) en Duurzaam Wijkcontract Wiels aan de Zenne.

Voor de tijdelijke invulling van deze sites heeft de gemeente voornamelijk sociaal-culturele activiteiten zonder winstoogmerk voor ogen. Huisvesting of sociale projecten die openstaan voor kwetsbare personen (daklozen, vluchtelingen enz.) zijn mogelijk, maar moeten in lijn zijn met het gewestelijke beleid voor stadsvernieuwing.
De gemeente kiest voor een publieke oproep omdat ze dit project wil ontwikkelen binnen een kader van gelijke en transparantie van informatie. De gemeente Vorst zal door middel van een subsidie het voorstel ondersteunen, net als de werken die nodig zijn voor deze activiteiten en om publiek te kunnen toelaten.

VOOR WIE?
• Het team moet ten minste één project voor tijdelijke invulling gedurende minstens zes maanden van een terrein en/of gebouw hebben uitgewerkt.
• Het team moet minstens één project met een sociaal doel hebben uitgewerkt, dat sterk lokaal is verankerd en waarbij meerdere functies erg complementair aan elkaar waren (bv. stadslandbouw, huisvesting, collectieve voorzieningen, werk-/productieruimte, ateliers …).

INDICATIEF TIJDSCHEMA
• 27 april: lancering van de oproep
• 8 mei: bezoek aan de site en informatievergadering (afhankelijk van hoe de situatie evolueert)
• 27 mei: voorstellen indienen
• 5 juni: adviescomité

De oproep heeft betrekking op een geschatte periode van 29 maanden (vanaf juli 2020) en kan worden verlengd voor een later te bepalen periode.

SELECTIECRITERIA
• Begrip van de oproep (50%): de volledige meerwaarde die het voorstel biedt voor de omgeving; de integratie in de context en meer bepaald de sociale en tijdelijke dimensies; de menselijke relationele kwaliteiten die de voorgestelde aanpak oplevert; de lokale verankering en de diversiteit van de doelgroepen.
• De methodologie en de professionele en organisatorische mogelijkheden om het project tot een goed einde te brengen (50%): de geloofwaardigheid van de planning; de beheersing van het voorgestelde budget; de voorgestelde technieken, materialen en installaties; de relevantie van het organigram; de interne communicatie.

BEDRAG VAN DE SUBSIDIE: 220.000 euro