[OPROEP] WIELEMANS

[OPROEP AAN ONTWERPERS]

EEN PLAATS VOOR BURGERPROJECTEN

 

Om burgers die de drijvende kracht vormen van verenigings- of ondernemingsprojecten een volwaardige plaats te geven, wil de gemeente Vorst hen een infrastructuur bieden waar ze concreet gestalte kunnen geven aan hun initiatieven. In een buurt die reeds bruist van culturele dynamiek, in de onmiddellijke omgeving van WIELS en BRASS, heeft de plek als doel de creativiteit en het lokale ondernemerschap van burgers te steunen, op te waarderen en te stimuleren. Bovendien zal weldra een onderzoek worden opgestart over het nabijgelegen Leon Wielemansplein om van deze ruimte een lokale centraliteit te maken.

Deze opdracht, op initiatief van de gemeente Vorst en in het kader van het Duurzam Wijkcontract Wiels aan de Zenne, sluit aan bij het doel van een denkoefening op grotere schaal over de pool van  gemeentelijke gebouwen aan de Wielemans Ceuppenslaan 1 tot 11 en van een herontwikkelingsproject van de gebouwen aan de Wielemans Ceuppenslaan 1 tot 7.

Het eerste deel van de opdracht beoogt het opstellen van een stedenbouwkundige studie die fysieke verbindingen voorstelt tussen de verschillende gebouwen van de gemeente Vorst om zo in de toekomst een samenhangende gemeentelijke pool te creëren.
Het tweede deel van de ontwerpersopdracht heeft betrekking op het concreet gestalte geven aan een plek die ter beschikking staat van alle burgerinitiatieven en van twee handelszaken gelinkt aan de voorziening van collectief belang.

We verwachten dat het ontwerpteam bijzondere aandacht besteedt aan de opwaardering van het bestaande, de herdefiniëring van het gebied in verbinding met zijn omgeving, de circulaire aanpak in het ontwerp en de uitvoering, en een voorbeeldig beheer van het regenwater.

BUDGET: € 1.800.000,00;
ERELONEN: Het globale budget van de erelonen wordt vastgesteld op 12 % berekend op de raming op het moment van het inschrijvingsdossier van de werken.
VERGOEDING: Iedere inschrijver die een regelmatige en conforme offerte heeft ingediend en die een score van meer dan 50 % heeft behaald, ontvangt een forfaitaire vergoeding van € 5.000.

De bouwmeester-maître architecte begeleidt het project en maakt deel uit van het adviescomité voor de selectie en gunning.

LINK NAAR DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT
UITERSTE INDIENINGSDATUM: 20.01.2020 om 11u

 

Photo copyright: Séverin Malaud