Séverin Malaud © urban.brussels

WIJKCONTRACTEN

DRIE NIEUWE WIJKCONTRACTEN, DRIE NIEUWE PROGRAMMA'S

De informatie is nu bekend: drie Brusselse wijken krijgen een stedelijke herwaardering in het kader van een Duurzaam Wijkcontract (DWC). De laureaten zijn de wijken Bizet in Anderlecht, de wijk van het ‘Woonvriendelijke Station’  in de Zuidwijk in Sint-Gillis en de ‘Heuveltje’ in Schaarbeek. U weet ongetwijfeld dat de Duurzame Wijkcontracten bedoeld zijn om kwetsbare wijken te herwaarderen, en dit met een welbepaald doel voor ogen dat binnen vier jaar kan worden verwezenlijkt.

De volgende stap voor deze drie gemeenten is de aanstelling van een studiebureau dat belast wordt met het opstellen van het programma voor stedelijke herwaardering en het bijbehorende milieueffectenrapport. Voor deze tiende reeks DWC benadrukt het Gewest de noodzaak om de studie te doen uitstijgen boven een strikt stedenbouwkundig niveaunaar sociale, economische en ecologische aspecten van het gebied.

De gemeenten Anderlecht, Schaarbeek en Sint-Gillis zoeken dus alle drie een team dat in staat is om het basisprogramma van het wijkcontract en het bijbehorende milieueffectenrapport uit te werken binnen de vastgestelde termijnen en volgens de modaliteiten zoals gepreciseerd in de ordonnantie van 6 oktober 2016. Elk team kan zich kandidaat stellen voor één, twee of drie DWC.

1.    HEUVELTJE – SCHAARBEEK
De voorgestelde perimeter voor dit DWC strekt zich uit over de heuvel die van de Koninklijke Sint-Mariastraat naar de Brabantstraat en de Gallaitstraat loopt. Het specifieke karakter van deze wijk springt meteen in het oog: de straten zijn extreem hellend, wat de wijk pittoresk maakt, maar moeilijk te doorkruisen, omdat er bijna geen rustplekken zijn. In deze atypische stedelijke configuratie ligt de grootste uitdaging in betere toegankelijkheid en gebruik van dit gebied voor de bewoners. De ingrepen en acties zullen dus geconcentreerd zijn op de openbare ruimte van de wijk om ze toegankelijk te maken, opnieuw in te richten, te vergroten en te waken over de ecologische kwaliteit.

2.    BIZET – ANDERLECHT
De Bizetwijk in het zuiden van de gemeente Anderlecht is volledig ingesloten door omringende fysieke barrières, zoals het kanaal, de Bergensesteenweg of de Frans van Kalkenlaan. De wijk bestaat vooral uit een woningpark uit de jaren vijftig. Het zal erop aankomen om de wijk open te stellen en te profiteren van toekomstige ontwikkelingen, zoals die van de Klaverwijk, een aangekondigd GEN-station of het nabijgelegen COOVI-station. Naast huisvesting zelf wordt de uitdaging hier om het leefklimaat in het algemeen te verbeteren door niet enkel te werken aan de bebouwing en de openbare ruimte, maar ook aan de ontwikkeling van een fijne omgeving waar het goed samenleven is en waar mensen fier of verheugd kunnen zijn dat ze tot die wijk behoren.

3.   HET WOONVRIENDELIJK STATION – SINT-GILLIS
Er zijn reeds gewestelijke initiatieven genomen voor de wijk van het Zuidstation en de omgeving ervan op het grondgebied van Sint-Gillis. Hierbij komt nu ook dit nieuwe DWC. De perimeter wordt gekenmerkt door een zeer kwetsbare sociale situatie en binnenblokken die tot de dichtstbevolkte van het Gewest behoren, waar het aanbod aan groene ruimten niet tegemoet komt aan de vraag van de bewoners. Er zijn dus meerdere doelstellingen: de wijk die omringd is door grote stedelijke polen, moet uit zijn isolement worden gehaald door een visie op het geheel tot stand te brengen. Er zullen inspanningen moeten worden geleverd voor de toevoeging en de verbetering van woningen, mobiliteit, bijkomende voorzieningen en groene ruimten en de dynamisering van een moeilijke, maar strategische wijk.

VAARDIGHEDEN
–    Architect – Stedenbouwkundige
–    Ervaring op het vlak van programmering
–    Ervaring op het vlak van participatie
–    De nodige competenties om het milieueffectenrapport tot een goed einde te brengen

BUDGET EN PLANNING
–    Voor elk van deze drie opdrachten zijn de erelonen vastgesteld op € 105.000 excl. btw (programma en MER).
–    Het is de bedoeling dat deze opdrachten worden gegund tegen het einde van dit jaar.
–    Voor elk van deze drie opdrachten wordt een vergoeding van € 1.500 toegekend aan elk team dat uitgenodigd werd om zich in te schrijven en dat een regelmatige offerte heeft ingediend, maar niet geselecteerd werd op basis van de gunningscriteria.

GUNNINGSCRITERIA
–    Kwaliteit van de intentienota (30%)
–    Kwaliteit van de methodologische nota (40%)
–    Kwaliteit en realiteitszin van de voorgestelde planning (20%)
–    Capaciteit om de operaties en acties van het DWC samen te vatten (10%)