ZAVELENBERG

KAAS EN CONFITUUR

De Zavelenberg in Sint-Agatha-Berchem, een seminatuurlijke site met een landbouwverleden, wordt gekenmerkt door een heuvellandschap, weiden, hagen, een bos en een wetland. Kortom, een echt stukje paradijs, dat Leefmilieu Brussel ter beschikking wil stellen van nieuwe land- en tuinbouwers.  Het is de ambitie om van de Zavelenberg een proefgebied te maken voor landbouwprojecten in volle grond in Brussel, met diverse producten, die uitvoerbaarheid combineren met sociale contacten en een versterking van de biodiversiteit.

De inzet van de programmering is meervoudig. Het komt er in feite op aan om doelstellingen inzake natuurbehoud en voedselproductie met elkaar te verzoenen via een agro-ecologische benadering, een professionele ruimte en werktool te bieden voor de ontwikkeling van een gediversifieerd landbouwproductiecentrum, een hefboom te zijn voor de sensibilisering voor duurzame voeding en de Brusselse eters opnieuw te herenigen met de producenten en, ten slotte, om aan te sluiten bij een netwerk van agro-ecologische sites in het Brusselse Gewest met het oog op experimenten en demonstraties.

OPDRACHT EN COMPETENTIES
Leefmilieu Brussel is dus op zoek naar een team voor een volledige opdracht inzake architectuur en landschapsarchitectuur voor een gezamenlijk programma van stadslandbouw en natuur op de Zavelenberg.

De landschapsopdracht behelst de aanleg van het gebied in percelen die bestemd zijn voor verschillende landbouwactiviteiten (schapenteelt, tuinbouw, fruitteelt), met inbegrip van de organisatie van de verschillende verkeersstromen op de site. De architectuuropdracht betreft de bouw van een agrarisch gebouw op de site en de aanleg van de onmiddellijke omgeving ervan. We verwachten ook een communicatieopdracht voor de volledige opdracht.

We vragen u om bijzondere aandacht te schenken aan:
– De landschappelijke, stedenbouwkundige en architecturale herwaardering van de site in relatie tot de context;
– De zichtbaarheid en de duidelijkheid van de toegangen en het ontwerp van de verschillende mobiliteitsvormen op de site;
– De voorbeeldfunctie van het project op het vlak van milieuprestaties, meer bepaald de schaalbaarheid van het gebouw en de biodiversiteit;
– Het gebruik van materialen afkomstig uit de keten van hergebruik, of de nieuwe aanwending van bestaande materialen op de site.

In deze oproep tot interesse worden de volgende minimale competenties gevraagd:
– Competentie inzake landschapsarchitectuur;
– Competentie inzake architectuur.

De teams die worden uitgenodigd om een offerte in te dienen, moeten bovendien blijk geven van de volgende competenties:
– Competentie inzake stabiliteit;
– Competentie inzake speciale technieken;
– Competentie inzake hydrologie/irrigatie;
– Competentie inzake veiligheids- en gezondheidscoördinatie;
– Competentie inzake agro-ecologie.

INDICATIEVE TIMING
– 07.09 :  3 teams wordt gevraagd om een offerte in te dienen;
– 11.09: Plaatsbezoek en infovergadering;
– 21.10: Indiening van de offertes;
– 29.10: Voorstelling van de offertes aan het adviescomité;
– Januari 2021: gunning en start van de opdracht.

GUNNINGSCRITERIA
– Landschappelijke, architecturale, stedenbouwkundige en sociale kwaliteit van het project (25 punten)
– Bewoonbaarheid (25 punten)
– Techniciteit (25 punten)
– Haalbaarheid (25 punten)

Hebt u interesse voor deze opdracht, stuur dan voor 02.09.2020 om 10u een e-mail naar het team van de bouwmeester maître architecte via appel-oproep@perspective.brussels waarin u uw belangstelling, motivatie en ervaring toelicht en uw contactgegevens en/of die van het beoogde team vermeldt (op maximaal 1 A4 in de bijlage).