(c) Séverin Malaud

In 2019 startte LABO RUIMTE (Departement Omgeving en Team Vlaams Bouwmeester), in samenwerking met het Brussels Gewest (perspective.brussels en bouwmeester maître architecte), een analytisch en prospectief onderzoeksproject naar de kwalitatieve transformatie van het gebouwde weefsel in het 20ste-eeuwse randgebied van en rond Brussel. Ter herinnering: het 20ste-eeuwse randgebied is de zone tussen 2,5 km stadinwaarts en 5 km staduitwaarts ten opzichte van de gewestgrens, die niet strikt voorstad, noch strikt periferie is. Dit atypische deel van het grondgebied stelt ons voor tal van stedelijke en maatschappelijke uitdagingen op het gebied van mobiliteit, milieu, gezondheid, maar ook op het gebied van kwaliteit en betaalbaarheid.

De voorliggende opdracht betreft het uitvoeren van ontwerpend onderzoek (research by design) dat kwalitatieve transformatiestrategieën voor het twintigste-eeuwse randgebied in en rond Brussel moet uittesten en verdiepen. Dit is dus fase 2 (ontwerpend onderzoek) van de globale opdracht.

Begin 2020 werd het eerste deel van de globale opdracht toegekend aan een verkenningsteam, het consortium Labo XX+I. Deze opdracht bestond uit de opmaak van een diagnose (fase 1), de coördinatie van het ontwerpend onderzoek (fase 2) en de synthese van de transformatiestrategieën (fase 3). Het verkenningsteam heeft een diagnose opgesteld van de bebouwde omgeving van het 20e-eeuwse randgebied en de resultaten gebundeld in een atlas die is opgebouwd rond 12 sleutelkwesties die specifiek zijn voor dit 20e-eeuwse randgebied. De atlas zal met de aanbestedingsdocumenten ter beschikking worden gesteld.

Het verkenningsteam zal, in samenwerking met de opdrachtgevers, het ontwerpend onderzoek van deze tweede fase begeleiden en coördineren.

Het komt er nu dus op aan om maximum 3 ontwerpteams aan te duiden voor de tweede fase van ontwerpend onderzoek. Elk van de 3 ontwerpteams zal onderzoek verrichten naar één van de kernvragen in een studiegebied waarin deze kernvraag prominent aanwezig is.

De opdracht is verdeeld in drie specifieke percelen:

 • Perceel 1: As Jette-Zellik-Asse
  Leidend thema: “De bereikbare stad. De zachte modi als hefboom voor een stadsproject.”
  Transformatiestrategie die moet worden onderzocht, getest en verdiept: “Bike oriented development – de fiets als hefboom voor stedelijke transformatie”.
 • Perceel 2: de Woluwevallei tussen Kraainem en Sint-Lambrechts-Woluwe
  Leidend thema: “De leefbare stad. Waterbewuste stadsontwikkeling”.
  Transformatiestrategie die moet worden onderzocht, getest en verdiept: “Watergerichte ontwikkeling – milieuwijken over de gewestgrenzen heen”.
 • Perceel 3: Zone Erasmus in Anderlecht
  Leidend thema: “De dubbele korrel. Schaalverschillen beter laten renderen (campussen, metropolitane voorzieningen).”
  Transformatiestrategie die moet worden onderzocht, getest en verdiept: “Nabijheid uitwerken – selectief herinrichten in functie van meervoudig ruimtegebruik en functionele en morfologische intensivering “.

De totale duur van de opdracht wordt op 6 maanden geraamd.

GEVRAAGDE BEKWAAMHEDEN

 • Voor de 3 percelen: stedenbouw en ruimtelijke ontwerpcapaciteit op schaal van de 3 geselecteerde studiegebieden
 • Voor perceel 1: bekwaamheid om technische elementen in verband met zachte mobiliteit te integreren in een ruimtelijk ontwerp
 • Voor perceel 2: bekwaamheid om technische elementen met betrekking tot waterbeheer/nature based solutions /ecologische transitie in een stedelijke omgeving te integreren in een ruimtelijk ontwerp
 • Voor perceel 3: bekwaamheid om organisatorische elementen in verband met institutional design/campus management/vastgoedbeheer te integreren in een ruimtelijk ontwerp op verschillende schaalniveaus
GUNNINGSCRITERIA 
 • Kwaliteit en relevantie van de teamnota (20%)
 • Kwaliteit van de intentienota (40%)
 • Kwaliteit en relevantie van de referenties (40%)
INDICATIEVE PLANNING
 • Week van 3 mei: max. 7 teams zullen worden uitgenodigd een offerte in te dienen;
 • 31 mei 2021: indiening van de offertes (teamnota, intentienota, referentienota);
 • Week van 7 juni 2021: mondelinge presentatie aan het adviescomité;
 • Juni 2021: gunning van de opdracht;
 • Juli 2021: start van de studie;
 • Duur van de studie: zomervakantie + studieperiode van 6 maanden.
ERELOON EN VERGOEDING
 • Het ereloon is vastgesteld op 45.000 euro exclusief BTW per perceel = 135.000 euro exclusief BTW voor de volledige opdracht.
 • Een vergoeding van 1.000 euro zal worden toegekend aan elk team dat wordt uitgenodigd om in te schrijven, dat een regelmatige offerte heeft ingediend en dat de helft van de punten heeft behaald op basis van de gunningscriteria.
Als u interesse heeft voor een of meerdere van de 3 percelen van deze opdracht, stuur dan ten laatste op 26 april 2021 om 12u een e-mail naar het team bouwmeester maître architecte via appel-oproep@bma.brussels waarin u blijk geeft van uw belangstelling, motivatie en ervaring en de gegevens van het beoogde team vermeldt (maximale lengte 1 A4-blad toegevoegd als bijlage). Er wordt gevraagd om een afzonderlijke en specifieke A4-pagina op te stellen per perceel waarvoor u interesse toont.