(c) Séverin Malaud

SCHOOLCONTRACTEN: KLAP 1

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest besteedt veel aandacht aan de scholen op zijn grondgebied en hun integratie in de stedelijke context. Daarom heeft de Dienst Scholen van perspective.brussels een nieuw instrument ontwikkeld om de interactie tussen scholen en hun omgeving te versterken: het Schoolcontract.
In het voorjaar van 2019 heeft de regering het wetgevend kader voor dit nieuw stadsvernieuwingsinstrument goedgekeurd. Om de volgende Schoolcontracten te selecteren lanceerde ze een oproep tot het indienen van kandidaturen door de inrichtende machten van scholen.

In dit kader is de Dienst Scholen van perspective.brussels op zoek naar een multidisciplinair team dat de actie- en investeringsprogramma’s zal ontwikkelen voor de contracten die de regering zal selecteren. Het betreft minimaal 3 en maximaal 4 schoolcontracten.

OPDRACHT EN VAARDIGHEDEN
De missie omvat 3 luiken voor elk schoolcontract met een minimum van 3 en een maximum van 4 te bestuderen contracten:
– Luik 1: Analyse, diagnose en bepaling van de prioriteiten
– Luik 2: Ontwikkeling van een actie- en investeringsprogramma
– Luik 3: Redactie van het syntheseverslag

Het team moet zijn ervaring op het gebied van architectuur en stedenbouw kunnen aantonen; ervaring met schooluitrusting is een pluspunt. De Dienst Scholen zal bijzondere aandacht besteden aan de voorgestelde participatieve benadering, die draagvlak moet realiseren voor de actie- en investeringsprogramma’s bij zoveel mogelijk verschillende actoren.

De vereiste minimumvaardigheden zijn de volgende:
–  Architectuur-stedenbouw
–  Participatie met bijzondere aandacht voor jonge kinderen en de scholen
–  Analytische en redactionele vaardigheden

INDICATIEVE PLANNING :
Week van 16 september: 3 tot 5 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen;
Week van 14 oktober: indiening van de offertes;
Week van 21 oktober: mondelinge presentatie van de offertes aan het adviescomité;
November 2019: gunning en start van de opdracht.

GUNNINGSCRITERIA :
Kwaliteit, duidelijkheid en relevantie van de visie en methodologie (70%)
Realisme van de planning (20%)
Mogelijkheid tot synthetiseren en relativeren (10%)

ERELOON: vastgesteld op 100.000 euro exclusief BTW;
VERGOEDING: 1.500 euro toegekend aan elk van de 2 tot 4 teams aan wie de opdracht niet wordt gegund en die een regelmatige offerte hebben ingediend die de helft van de punten behaalt op basis van de gunningscriteria.