Het naoorlogs patrimonium van de openbare vastgoedmaatschappijen (OVM’s) in Brussel is op een kantelmoment aangekomen:  de levenscyclus van verschillende materialen en gebouwen loopt stilaan op zijn einde, de integratie van de woningen in het stedelijk weefsel is aan herziening toe, de wisselwerking met de publieke ruimte en de plaats van parkeerplaatsen verdient een bredere reflectie, …

In samenwerking met de BGHM worden daarom verschillende haalbaarheidsstudies gelanceerd met de bedoeling dit patrimonium toekomstbestendig te renoveren. Kwesties zoals woonkwaliteit, isolatie van de buitenschil, brandveiligheid, hergebruik van materialen, lokale energieproductie, opwaardering en ontharding van de buitenruimtes staan daarbij centraal.   Voor elk van deze opdrachten zijn we op zoek naar een team van architecten, stabiliteitsingenieurs en ingenieurs speciale technieken. Bedoeling is na een grondige diagnostiek van de site, een aantal scenario’s op te stellen om uiteindelijk in samenspraak met de opdrachtgever een renovatiescenario te weerhouden dat via een vervolgopdracht verfijnd en uitgevoerd zal worden.

Ontdek hieronder drie oproepen die betrekking hebben op drie sociale wooncomplexen met verschillende  uitdagingen en schaalgroottes. Er is één en dezelfde datum vastgesteld voor het beantwoorden van deze drie oproepen: 20.08.2020 om 12.00 uur. U kunt op één, twee of alle drie de opdrachten reageren. Opgelet: de oproep voor de Molenstraat in Sint-Joost is een oproep tot interesse.. De voorwaarden om hieraan te voldoen, zijn dus verschillend.

1.    GANDHI – LE LOGEMENT MOLENBEEKOIS

Aan de Mahatma Gandhilaan liggen vijf woontorens die tussen 1960 en 1973 zijn gebouwd. Verschillende problemen stellen zich: het geheel creëert een schaalbreuk met de relatief dichtbebouwde omliggende woonwijk, de open ruimte is slecht leesbaar en van slechte kwaliteit, en het complex verkeert in zeer slechte staat en voldoet niet meer aan de huidige eisen qua bewoonbaarheid en toegankelijkheid. Le Logement Molenbeekois wil de mogelijkheid om te verdichten onderzoeken, met de bedoeling een grotere mix van functies en woningtypes te realiseren. Het scenario voor de herontwikkeling van het terrein zal worden bepaald op basis van de studie die hier is gestart en die als basis moet kunnen dienen om de beste optie te kiezen.

ERELOON: Het totaal aan honoraria is vastgesteld op 130.000 euro exclusief btw.
VERGOEDING:4.000 euro toegekend aan elk van de teams die niet werden weerhouden en die een reguliere offerte hebben ingediend en die de helft van de punten behalen op basis van de gunningscriteria.

LINK NAAR DE OPDRACHTDOCUMENTEN

2.    DE ROOVERE –  MACHTENS – LE LOGEMENT MOLENBEEKOIS

Het gebouwencomplex De Roovere – Machtens, dateert uit het begin van de jaren zestig en ligt op een steenworp van het Weststation.  De renovatie van het geheel vormt een echte uitdaging.. Samengesteld uit een tiental gebouwen en iets minder dan 500 woningen heeft dit deel van de stad een aantal kwaliteiten, maar ook gebreken waarvoor verschillende strategieën moeten worden bedacht om prioriteiten te kunnen stellen voor de toekomstige interventies. Er is een breuk tussen de voorkant van het gebouw, die vrij kwalitatief is, en de achterkant, die voornamelijk uit parkeergarages bestaat en op het braakliggend terrein van het Weststation uitkomt. Bovendien bestaan de gebouwen grotendeels uit kleine eenheden in een context waarin grotere eenheden wenselijk zijn. Tot slot worden momenteel veel problemen met waterinfiltratie onderzocht die in toekomstige herontwikkelingsscenario’s moeten worden aangepakt. Het geheel zal in overleg met de bewoners van het complex moeten worden uitgewerkt.

ERELOON: Het totaal aan honoraria is vastgesteld op 165.000 euro exclusief btw.
VERGOEDING:4.000 euro toegekend aan elk van de teams die niet werden weerhouden en die een reguliere offerte hebben ingediend en die de helft van de punten behalen op basis van de gunningscriteria.

LINK NAAR DE OPDRACHTDOCUMENTEN

3.    MOLEN 41 – GOEDKOPE WONINGEN

Door de ligging in de buurt en de atypische omvang treedt het gebouw op als een signaal in de omgeving en is het sterk aanwezig. Het complex heeft een zeker architecturaal belang dat op zijn minst een reflectie verdient in de aanloop naar  de toekomstige renovatie. Terwijl bepaalde onderdelen, voornamelijk technische elementen de afgelopen jaren zijn vervangen en/of gerenoveerd of in de nabije toekomst zullen worden vervangen of gerenoveerd, is de gebouwschil intussen sterk  verouderd en zijn de energieprestaties zeer laag of zelfs onbestaand. Daarnaast is de sokkel van het gebouw omgeven door een hek, en zo afgesloten van de context. De ingangen van de garages bevinden zich aan de achterzijde en de directe omgeving is zeer mineraal, waardoor aan het potentieel van het gebouw geen recht wordt gedaan. Bovendien zou het dak kunnen worden gebruikt ten voordele  van de bewoners. Ook hier is het dus de bedoeling een reeks scenario’s te ontwikkelen waarin de prioriteiten voor interventies worden aangegeven.

Dit is een oproep tot interesse. De timing van de werkzaamheden zal dus sneller zijn dan bij de twee vorige oproepen. Indien u geïnteresseerd bent in de opdracht, nodigen wij u uit om voor 20 augustus 2020 om 12 uur een e-mail te sturen naar het team van de bouwmeester maître architecte via appel-oproep@perspective.brussels met vermelding van uw interesse, motivatie en ervaring/competenties en uw  contactgegevens en/of die van het beoogde team (op maximaal 1 A4 pagina in de bijlage).

INDICATIEVE TIMING:
– Week van 24 augustus 2020: aan 3 tot 5 teams wordt gevraagd om een offerte in te dienen;
– 9 september 2020: bezoek + informatiesessie voor de uitgenodigde teams;
– 6 oktober 2020: indiening van de offertes (werkmethode, begrip van de opdracht);
– 20 oktober 2020: voorstelling van de offertes aan het adviescomité;
– November 2020: gunning en start van de opdracht.

GUNNINGSCRITERIA:
– Kwaliteit van de werkmethode (50%)
– Begrip van de opdracht (50%)

ERELOON: De honoraria voor de opdracht zijn vastgesteld op 50.000 euro exclusief btw.
VERGOEDING: Elk van de twee tot vier teams die niet zijn geselecteerd maar die een regelmatige offerte hebben ingediend en die op basis van de gunningscriteria de helft van de punten hebben behaald, ontvangt 1.000 euro.