(c) Séverin Malaud

De Sint-Clarakerk in Jette, gelegen langs de Joseph De Heynlaan, is in een vergevorderde staat van verval en wordt niet meer gebruikt voor liturgische vieringen. Geconfronteerd met deze situatie besloot het aartsbisdom Mechelen-Brussel om het kerkgebouw af te breken maar een cultusplek in het noorden van de gemeente te behouden. De Kerkfabriek Sint-Clara, die eigenaar is van het terrein, laat daarom een haalbaarheidsstudie uitvoeren om de ruimtelijke en programmatische mogelijkheden van het terrein te onderzoeken, evenals de technische en economische haalbaarheid van de ontwikkeling van een nieuwe kerk in combinatie met een sociaal programma.

De context waarin het bestaand kerkgebouw zich bevindt, is erg rijk: men vindt er een mix van een uitbreiding van de Cité modèle, een voormalige tuinwijk en een verkaveling met bel-étage appartementen. Het omringende stedelijk weefsel wordt dus gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan typologieën en bouwhoogtes.

De opdracht omvat volgende fasen:
– Analyse van het terrein en diagnose van de bestaande situatie;
– Uitwerking van ontwikkelingsscenario’s ;
– Uitwerking van een nota waarin de ruimtelijke en programmeringsrichtlijnen voor de toekomstige ontwikkeling van de site worden vastgelegd.

De opdrachthouder zal 1) verschillende ontwikkelingsscenario’s moeten definiëren met inachtneming van de geldende stedenbouwkundige voorschriften, 2) hun plaats en volume op het terrein moeten bepalen en 3) hun technische en economische haalbaarheid moeten beoordelen in overleg met het begeleidingscomité om de ruimtelijke en programmeringsrichtlijnen voor de toekomstige ontwikkeling van het terrein vast te stellen. De totale duur van de opdracht wordt op 3 maanden geraamd.

VAARDIGHEDEN
Architectuur-stedenbouw

GUNNINGSCRITERIA 
•    Kwaliteit van de werkmethode (30%)
•    Kwaliteit en relevantie van de referenties (40%)
•     Kwaliteit van de programmatische en ruimtelijke intenties (30%)

INDICATIEVE PLANNING
•    2 april 2021: 3 teams zullen worden uitgenodigd een offerte in te dienen;
•    Week van 5 april 2021: sitebezoek;
•    Week van 26 april 2021: indiening van de offertes (teamnota, referentienota, intentienota);
•    Week van 3 mei 2021: mondelinge presentatie aan het adviescomité;
•    mei 2021: gunning van de opdracht;
•    Juni 2021: start van de studie;
•    Duur van de studie: 3 maanden.

ERELOON EN VERGOEDING
•     Het ereloon is vastgesteld op 15.000 euro exclusief BTW.
•    Een vergoeding van 1.000 euro zal worden toegekend aan elk team dat wordt uitgenodigd om in te schrijven, dat een regelmatige offerte heeft ingediend en dat de helft van de punten heeft behaald op basis van de gunningscriteria.

Als u interesse heeft voor deze opdracht, stuur dan ten laatste op 24 maart 2021 om 12u een e-mail naar het team bouwmeester maître architecte via appel-oproep@bma.brussels waarin u blijk geeft van uw belangstelling en de gegevens van het beoogde team vermeldt (maximale lengte 1 A4-blad toegevoegd als bijlage).