© Séverin Malaud

NIEUWE VISIE VOOR SCHAARBEEK-VORMING

Ontwikkeling van een globale visie voor de strategische site van de Schaarbeek-Vorming

Het strategisch gewestelijk gebied Schaarbeek-Vorming vormt de belangrijkste landreserve in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Rond dit spoorwegterrein en omgeving kristalliseren zich een groot aantal ruimtelijke en strategische vragen, die een complex netwerk vormen van economische, logistieke en milieukwesties.

De ligging van de site beneden in de vallei, tussen het kanaal en de sporenbundel van het station van Schaarbeek, alsook de nabijheid van de ring en de grootstedelijke weginfrastructuur maken er een bevoorrechte plaats van voor de ontwikkeling van een geheel van functies die verband houden met de multimodale logistiek en met de economische activiteiten van actoren zoals de Haven van Brussel en Citydev, maar ook van andere soorten publieke voorzieningen en infrastructuren. De nabijheid van de Zenne en de initiatieven van Leefmilieu Brussel om deze rivier open te leggen, de aanwezigheid van vervuilde grond en het braakliggende karakter van een deel van het terrein brengen tegelijkertijd de milieuproblematiek op de voorgrond.

Om met deze kwesties rekening te houden op schaal van de gehele hefboomzone, coördineert perspective.brussels de uitwerking van een globale visie via een proces waarbij alle betrokken actoren nauw betrokken zijn. Deze opdracht laat toe een strategische visienota voor de ontwikkeling van het gehele gebied opstellen, om aan de regering te worden voorgelegd en als basis voor de opmaak van de eventueel noodzakelijke planningsinstrumenten.

Perspective.brussels is voor deze opdracht op zoek naar een multidisciplinair team bestaande uit stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten, en met tenminste expertise in stedelijke economie en stedelijke logistiek, expertise in ecosysteemdiensten of milieueconomie en expertise in impactstudies.